splash

Acest bărbat rămâne neuitat în inimile dascălilor noştri pentru că a fost unul dintre cei puţini, cari a rădicat şcoala românească la înălţimea ei de azi. Atât în timpul vitregei stăpâniri austriace cât şi în timpul războiului, şcoala românească de pretudindene a stăruit acesta s-o refacă, parte ia succes, parte se va îndeplini. Ideile lui George Tofan pentru şcoală sunt ideile naţiunii româneşti...Bilcanii îl jelesc pe neuitatul lor sătean, care s-a înălţat prin muncă pe treapta de a fi fala naţiunii.

Însemnare din iulie 1920, semnată de directorul Şcolii din localitate, Gavril Ciubotariu în Chronica Şcoalei

 

OFERTA EDUCATIONALA

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE «GEORGE TOFAN» BILCA; an școlar 2015-2016

 1

2

3

Definirea ofertei educaţionale = propunerea făcută de către o instituţie de învăţământ unor persoane sau instituții interesate de prestarea activităţii educaţionale; actul prin care se face această propunere.

 

DEVIZA ŞCOLII:

„Fiecare copil pe care-l instruim, este un om pe care-l câştigăm!”

 

VIZIUNEA ȘCOLII:

             O şcoală deschisă spre nou, ce vine permanent în întâmpinarea nevoilor şi cerinţelor educaţionale ale comunităţii, aplecată spre dezvoltarea individuală a elevului, crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ, implicarea cadrelor didactice în cursuri, proiecte şi parteneriate educaţionale.

 

MISIUNEA ȘCOLII:

            Şcoala Gimnazială “George Tofan” îşi propune deschiderea pentru toți membrii comunității care au nevoie de educație, promovând calitățile lor, în vederea formării unei personalități autonome și creative, satisfacând nevoia fiecarui elev de a se simți sigur pe sine, apt pentru a face față cerințelor actuale ale societății și de a avea șanse egale la educație și cultură.

           Instituția noastră oferă un cadru adecvat pentru formarea și dezvoltarea deprinderile și capacităților necesare continuării studiilor în domeniile de care comunitatea are nevoie.

PUNCTE TARI:

-  diversitatea ofertei educaţionale;

- pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de intregul material curricular (planuri de învăţământ, programe şcolare, auxiliare curriculare);

-  cadrele didactice elaborează programe şcolare pertinente pentru disciplinele opţionale, programe ce au avizul I.S.J.;

-  existenţa personalului didactic calificat, care asigură o temeinică pregătire elevilor;

-  punctualitatea, seriozitatea şi profesionalismul cadrelor didactice;

 - existenţa unei reţele de calculatoare; 

-  baza materială corespunzătoare la aproape toate structurile;

-  material didactic adecvat;

-  programe, manuale alternative, caiete speciale, culegeri, dicţionare, etc;

-  implicarea  părinţilor şi a elevilor pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare;

-  cadre didactice iniţiate în operarea pe calculator;

-  posibilitatea susţinerii unor lecţii la diferite obiecte în format AEL;

-  spectacole şi activităţi distractive organizate în diverse ocazii;

-  excursii şi drumeţii, vizite la muzee, ore deschise la comisii metodice cu invitaţi;

- întalniri cu diverşi reprezentanţi ai comunităţii locale: primar şi consilieri locali, poliţie, dispensar, Biserică, agenţi economici;

-  efectuarea orelor de pregătire suplimentară pentru clasele a VIII-a;

-  participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare;

-  obtinerea unor rezultate bune la Evaluarea Naţională;

-  atragerea de resurse financiare din partea unor sponsori.

 

OPORTUNITĂȚI:

- relaţia excelentă şi sprijinul Primăriei şi a Consiliului local în dezvoltarea şcolii;

-  organizarea unor întâlniri comune cu părinții, elevii și  profesorii;

-  implicarea conducerii şcolii, a cadrelor didactice, în realizarea unor parteneriate cu diverse şcoli din judeţ şi din ţară;

- colectiv tânăr şi dinamic, relaţii colegiale apropiate şi de colaborarere, transparenţă în comunicare, eliminarea comportamentelor agresive ale conducerii şcolii şi a cadrelor didactice cu elevii;

 

ŢINTE STRATEGICE:

 -atingerea standardelor educaţionale de către elevi;

-formarea continuă a calităţii resurselor umane;

-finalizarea localului nou și modern al școlii din centru;

-păstrarea şi îmbogăţirea permanentă a bazei materiale;

-dezvoltarea de parteneriate cu comunitatea, părinţii copiilor şi alte instituţii şcolare;

-dezvoltarea personalităţii elevilor prin activităţi extracurriculare. 

              

OPŢIUNILE STRATEGICE:

●  planificare, coordonare şi control eficace al operaţiunilor;

●  standarde de calitate şi performanţe clare;

●  comunicare, consultare şi feed-back deschis şi liber;

●  lucru în echipă, coordonarea şi cooperarea grupurilor de lucru;

●  rezolvarea rapidă a conflictelor şi nemulţumirilor;

●  recunoaşterea, recompensarea justă a realizărilor;

      ●  instaurarea unei discipline conştiente în rândul elevilor;       

      ●  eliminarea eşecului şcolar la evaluările naţionale;

      ●  instaurarea unui climat destins prin schimbarea viziunii manageriale;

      ●  achiziţionarea unor softuri educaţionale;

●  dezvoltarea în cadrul CDŞ-ului a unor opţionale agreate de elevi şi părinţi.

 

 

CONSTRUCȚIA:

Şcoala cuprinde 6 corpuri de clădire:

 • Clădirea GPN nr.1;
 • Sala de sport şi vestiare pentru elevi si profesori;
 • 50% din clădirea inițială a Școlii nr.1, restul clădirii fiind dărămat spre a face loc noii clădiri a școlii;
 • 2 corpuri (Școala veche și Școala nouă) ale Școlii Gimnaziale nr.2;
 • Clădirea Școlii Primare.

Utilităţi:

 • centrale termice la GPN nr.1, sala de sport și la cele 2 corpuri ale Școlii Gimnaziale nr.2; sobe la Școala Primară;
 • racord la sistemul de canalizare;
 • apă rece şi caldă curente;
 • telefon, fax.

Baza materială:

●  săli de clasă: 20

●  cabinete: 4 (matematică-informatică, limbi moderne, științe exacte, om și societate)

●  2 biblioteci (circa 2000);

●  o sală de sport modernă;

 •  1 teren fotbal;
 •  1 teren sportiv multifuncțional la standarde europene;
 •  localurile grădinițelor și cele pentru ciclul primar corespund unui învățământ de calitate;

●  grupuri sanitare: 5

 

Dotarea cu tehnică de calcul şi de comunicaţii:

●  numărul total de calculatoare: 43

●  numărul de calculatoare utilizate de catre elevi: 25

●  numărul de calculatoare utilizate numai de către profesori: 6

●  numărul de calculatoare utilizate în scop administrativ: 2

●  numărul de calculatoare conectate la INTERNET: 18

●  numărul de videoproiectoare: 2

●  numărul de scanere: 3

●  numărul de imprimante: 5

●  linii de telefon/fax: 1

●  linii de telefon: 2

 •  camere de supraveghere: 3


Mai mult decât atât, ne-am străduit să îmbunătăţim cât mai mult sălile de clasă, cabinetele, sala de sport, şi nu în ultimul rând să oferim un plus de siguranţă elevilor noştri.
Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în această şcoală sunt tinere, calificate şi majoritatea titulare, pasionaţi pentru munca pe care o prestează, dăruiţi şcolii şi elevilor acesteia. Profesionalismul acestor cadre didactice face şcoala mai primitoare, mai atrăgătoare, mai luminoasă.

 

4

5

6