splash

Acest bărbat rămâne neuitat în inimile dascălilor noştri pentru că a fost unul dintre cei puţini, cari a rădicat şcoala românească la înălţimea ei de azi. Atât în timpul vitregei stăpâniri austriace cât şi în timpul războiului, şcoala românească de pretudindene a stăruit acesta s-o refacă, parte ia succes, parte se va îndeplini. Ideile lui George Tofan pentru şcoală sunt ideile naţiunii româneşti...Bilcanii îl jelesc pe neuitatul lor sătean, care s-a înălţat prin muncă pe treapta de a fi fala naţiunii.

Însemnare din iulie 1920, semnată de directorul Şcolii din localitate, Gavril Ciubotariu în Chronica Şcoalei

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

sigla bilcaMinisterul Educatiei Nationalegeorge tofan

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava

Şcoala Gimnaziala „George Tofan” Bilca

Judeţul Suceava

Bilca, str. Calea Bucovinei, Nr. 231

Tel/fax 0230411118

E-mail: scoalabilca@yahoo.com

Website: www.scoalabilca.ro

______________________________________________________________________________________

                 Nr. 1322 din 12.09.2014

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Anul şcolar 2014-2015

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1 . Regulamentul intern cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfaşurare a activităţii în cadrul Şcolii Gimnaziale „George Tofan” Bilca.

Art.2. Conducerea Şcolii Gimnaziale „George Tofan” Bilca va duce la îndeplinire prevederile prezentului Regulament de ordine interioara.

Art.3.Respectarea Regulamentului de ordine interioară este obligatorie pentru directori,personalul didactic de predare , personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, medical, elevi şi părinţi care vin în contact cu unitatea de învăţământ.

Art.4.  Prezentul Regulament de ordine interioară a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1 /2011 , a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar OMEC  4925 / 2005, a Legii nr. 128 /1997 Statutul personalului didactic, a Legii 53/ 2003 şi a altor acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale.

Art.5. Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, precum şi ale elevilor şi părinţilor care  decurg din prezentul Regulament sunt stabilite  în vederea desfăşurării în condiţii optime şi la standarde ridicate de calitate a procesului instructive-educativ, precum şi a activităţilor conexe care se desfăşoară în cadrul şcolii.

Art.6 . Prevederile prezentului Regulament se pot modifica anual sau completa ulterior ori de câte ori este cazul, la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi cu consultarea organizaţiei sindicale din unitate.

Art.7.a. Conducerea şcolii, învăţătorii şi profesorii-diriginţi au obligaţia prelucrării prezentului Regulament tuturor elevilor şi părinţilor acestora. Prelucrarea către personalul didactic auxiliar şi nedidactic se va efectua de către conducerea şcolii

b . Prezentul Regulament va fi afişat la avizierul şcolii în vederea consultării acestuia  de către toate persoanele interesate.

          c. Conform hotărârii Consiliului de Administrație din data de 12.03.2013 s-a decis ca ziua de 5 noiembrie, ziua de naștere a pedagogului și luptătorului pentru drepturile românilor bucovineni, fiul satului George Tofan, să devină sărbătoarea unității noastre școlare. În această zi se vor derula activități specifice, după un grafic și un program bine stabilit în Consiliul Profesoral.

 

 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ŞCOLARE

Art.8. Anul şcolar 2014-2015 începe pe data de 1 septembrie 2014 şi se încheie pe 31 august 2015 (cursurile pentru elevi încep pe data de 15 septembrie 2014 şi se încheie pe data de 19 iunie 2015).

Art.9 .

9.1 .Activitatea şcolară se desfăşoară de luni până vineri  după următorul program :

 1. Clasele I – IV – 8,00 – 12,00 ( 13,00 )
 2. Clasele V-VIII – 8,00 – 13,00 (14,00)

Durata orei de curs este de 50 minute  iar pauza este de 10 minute.

9.2.Activităţile extracurriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activităţile cultural-artistice, sportive,etc.) se desfăşoară în afara orarului şcolii, la sfârşitul săptămânii cu excepţia unor activităţi de comemorare a unor personalităţi sau de marcare a unor evenimente care se petrec pe plan mondial după un calendar bine stabilit ( Ziua Armatei, Ziua Pământului, Ziua Apei, Ziua Antifumat, Ziua Limbilor Europene, Zilele Francofoniei, Ziua Eroilor etc.)

Art.10 . În situaţii obiective ( epidemii, calamităţi  naturale ,etc.) cursurile şcolare pot fi suspendate  pe o perioadă determinată. Suspendarea cursurilor şcolare se poate face la cererea directorului ,după  consultarea consiliilor şcolii şi a sindicatului şi aprobarea inspectorului şcolar general.Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare

 

PERSONALUL DIDACTIC ,DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

 

Cadrele didactice

Art. 11. Toate cadrele didactice  implicate  prin natura funcţiei în instruirea şi educarea elevilor şcolii vor trebui să dea dovadă de punctualitate,responsabilitate, consecvenţă, corectitudine, fermitate şi seriozitate în rezolvarea tuturor problemelor legate de demersul instructiv-educativ.

Art.12. Toate cadrele didactice au datoria de a se preocupa de conservarea şi îmbunătăţirea  bazei material a şcolii şi de a utiliza  cu responsabilitate  resursele materiale din dotare. Sălile de clasă vor fi în responsabilitatea directă a învăţătorilor şi profesorilor diriginţi care au obligaţia de a recupera de la colectivele respective contravaloarea daunelor produse.

Art.  13.  Organizarea unor reuniuni cu caracter privat ocazionate  de diverse sărbători se va face fără excepţie în afara orelor de curs.

Art. 14 . Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extraşcolar,care se va desfăşura prin implicarea cadrelor didactice şi elevilor şcolii  va fi adusă la cunoştinţa conducerii şcolii cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare.

Art. 15 . Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau prezenţa sub influenţa alcoolului în incinta şcolii.

Art. 16. În prima zi a fiecărui semestru  cadrele didactice vor prezenta conducerii şcolii planificările anuale şi semestriale . În cursul semestrului autorii planificărilor pot interveni cu modificări sau completări.

Art.  17. În cazul în care un membru al personalului din şcoală nu poate fi prezent la program din motive medicale sau situaţii deosebite, este de datoria sa să anunţe conducerea şcolii  la începutul zilei respective. Neanunţarea în prealabil a absenţei se consideră absenţă nemotivată. Concediile medicale trebuie aduse la secretariatul unităţii în termen de maxim 3 zile de la eliberarea acestora de către medic.

Art. 18 . Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor  echipamentelor din dotare care le sunt necesare în procesul instructiv-educativ şi pentru propria perfecţionare.

Art. 19. Profesorii diriginţi şi învăţătorii au obligaţia de a ţine evidenţa învoirilor medicale şi a cererilor de învoire a elevilor de la părinţi într-un dosar special.

Art. 20 . Activităţile extracurriculare pe care profesorul diriginte sau învăţătorul le organizează cu colectivul de elevi trebuie să se desfăşoare în afara orelor de curs.

Art. 21 . În cazul  în care desfăşurarea consiliilor profesorale se suprapune cu anumite ore de curs, profesorii care predau la clasele respective au obligaţia de a recupera orele pierdute, prezenţa la consiliile profesorale fiind obligatorie.

Art. 22. Cadrele didactice au obligaţia de a stabili şi promova în relaţia cu elevii şi părinţii acestora principiile corectitudinii şi respectului reciproc , de a manifesta transparenţă şi deschidere pentru comunicarea bilaterală.

Art.  23. Nu este permisă întârzierea cadrelor didactice la ora de curs şi nici utilizarea telefonului mobil pe parcursul acesteia.

Art. 24. Cadrele didactice au obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă şi de a consemna în aceasta titlul lecţiei.

Art.25. Cadrele didactice au obligaţia de a actualiza fişa cu analizele medicale până la 12 septembrie 2014.

Art.26. Cadrele didactice răspund de corectitudinea mediilor încheiate şi de trecerea acestora în registrul matricol în termenul stabilit de conducerea unităţii.

Art. 27 . Întreg personalul Şcolii “George Tofan”are obligaţia de a-şi desfăşura activitatea astfel încât să fie aplicate  şi promovate normele specifice de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar.

Art. 28. Cadrele didactice au obligaţia de a evalua rezultatele la învăţătură în mod ritmic în conformitate cu metodologiile elaborate de Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare.

Art. 29. Aprecierea performanţelor elevilor la învăţătură se face cu calificative la învăţământul primar şi cu note de la 10 la 1 la învăţământul gimnazial .

Art.30.Calificativele şi notele acordate se comunică imediat elevilor, se motivează şi se trec în documentele de înregistrare corespunzătoare, numai de învăţătorul sau profesorul care a efectuat evaluarea.

Art. 31. Rezultatele lucrărilor scrise semestriale (la obiectele la care acestea se dau) vor fi analizate împreună cu elevii, vor fi păstrate în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi vor putea fi consultate de părinţii elevilor în cazul în care aceştia doresc să le vadă ,în prezenţa profesorului care predă disciplina respectivă .

Art. 32. Situaţia şcolară se va încheia conform Regulamentului şcolar.

Art. 33 . Învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia de a completa corect documentele şcolare , pe baza actelor originale sau a copiilor xeroxate şi de a proceda la actualizarea datelor ori de câte ori este nevoie.

Art. 34. Este interzisă modificarea de note sau medii. Notele neclare sau eronat consemnate se pot anula prin tăierea cu o linie numai cu cerneală roşie după care se va aplica sigiliul şcolii şi semnătura directorului şcolii. În acelaşi mod se va proceda şi la anularea mediilor înscrise eronat.

Art. 35 . Motivarea absenţelor elevilor se va face numai de către învăţător sau diriginte în baza unei adeverinţe medicale eliberate de medicul de familie  sau de o unitate spitalicească. În situaţii deosebite , motivarea absenţelor se poate face pe baza unei cereri întocmite de părinţi şi avizată de conducerea şcolii.

Art. 36. Toate cadrele didactice împreună cu secretarii şcolii răspund permanent de asigurarea protecţiei cataloagelor, a registrelor matricole şi a condicilor de prezenţă.

Art. 37 . Se interzice scoaterea din incinta şcolii a documentelor şcolare menţionate la art. 36 pentru completare sau din alte motive.

Art. 38. Toţi învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia şi răspund de instruirea riguroasă a elevilor care efectuează serviciul pe şcoală şi a celor care efectuează serviciul în clasă.

Art. 39 . Toţi învăţătorii şi profesorii au obligaţia de efectua serviciul pe şcoală conform programării.

Art. 40 . În primele 15 zile ale anului şcolar  vor fi completate , actualizate şi avizate toate carnetele de note ale elevilor, acţiune de care sunt responsabili învăţătorii şi diriginţii claselor.

Art. 41 . Personalul didactic al şcolii are obligaţia de a-şi completa  dosarul personal cu actele necesare. La dosarul personal vor fi prezentate numai acte în copie , şcoala neasumându-şi răspunderea pentru păstrarea actelor originale.

Art. 42. Învoirea cadrelor didactice de la cursuri se va face numai în cazuri bine justificate , cu aprobarea conducerii şcolii , pe bază de cerere scrisă şi care presupune în mod obligatoriu asigurarea suplinirii cu cadru didactic de specialitate.

Art. 43. Cadrele didactice în general , învăţătorii şi profesorii diriginţi în special, au obligaţia de a însoţi permanent elevii la toate activităţile de grup organizate cu aprobarea conducerii şcolii : excursii, drumeţii, vizionări de spectacole, acţiuni cultural-artistice şi sportive , concursuri, serbarea şcolii etc.

Art. 44. Este interzisă scoaterea elevilor de la ore pentru  abateri disciplinare sau pentru a rezolva diferite probleme străine de activitatea  şcolară planificată.

Art. 45. În incinta Şcolii “George Tofan” fumatul este interzis.

Art. 46 . Este interzisă strângerea de bani de la elevi şi păstrarea lor de către învăţători sau profesori. La nivelul fiecărei clase se va stabili un părinte sau un elev, responsabil financiar care se va ocupa de gestionarea temporară a unor fonduri băneşti.

Art. 47 . Se interzice crearea  şi funcţionarea în incinta şcolii a oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea unor activităţi de propagandă politică, a celor de prozelitism religios sau a oricăror forme de activitate care încalcă normele de moralitate  ce primejduiesc sănătatea fizică sau psihică a elevilor.

Art. 48. Se interzice transmiterea de mesaje politice părinţilor prin intermediul elevilor, acceptarea în spaţiul şcolar a unor afişe cu mesaj electoral.

Art. 49 . Se interzice categoric tuturor cadrelor didactice să folosească părţi din pauzele elevilor pentru terminarea activităţii de predare- învăţare.

Art. 50 . Învăţătorii şi profesorii care au ultima oră din schimb au obligaţia de a supraveghea eliberarea integrală a spaţiilor, în mod ordonat şi operativ, constatând şi eventualele nereguli ce vor fi semnalate  învăţătorului sau profesorului de serviciu.

Art. 51 . Toate cadrele didactice au obligaţia de a informa în mod operativ conducerea şcolii cu privire la orice aspect legat de manifestări necorespunzătoare ale unor elevi sau ale unor colegi ce sunt sancţionabile conform prezentului regulament.

Art. 52 . Toţi învăţătorii şi profesorii diriginţi vor informa în mod operativ părinţii elevilor pentru orice abatere săvârşită de aceştia , atât în şcoală cât şi în afara ei , şi vor stabili de comun acord măsurile care trebuie luate.

Art. 53. Este interzisă tratarea la orele de dirigenţie a unor teme din specialitatea profesorului diriginte ,în afara tematicii precizate în planificare activităţii educative.

Art. 54. La clasele I-IV , este interzisă tratarea în timpul orelor la unele obiecte din orar a unor teme de la alte obiecte în scopul recuperării materiei.

Art. 55 . Cadrele didactice stagiare  se vor pregăti zilnic pentru lecţii , întocmind proiecte didactice pe care le vor prezenta saptămânal conducerii şcolii pentru avizare.

Art. 56. Este interzisă părăsirea clasei de către profesor în timpul desfăşurării orelor .

Art. 57. Este interzisă scurtarea orelor prevăzute în orar, în special a ultimelor ore, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este stabilit de conducerea şcolii în scopul de  desfăşurării unor activităţi la nivelul întregii şcoli.

Art. 58. Numai învăţătorii şi profesorii diriginţi  vor aproba plecarea elevilor navetişti cu o fracţiune de timp mai înainte la ultima oră de curs.

Art. 59. Toate cadrele didactice au obligaţia de a consulta materialele informative puse la dispoziţie în cancelarie şi de a se conforma necondiţionat.

Art. 60. Toate cadrele didactice vor urmări conţinutul fişei postului şi contractual colectiv de muncă şi vor respecta legislaţia în vigoare.

 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Biblioteca

Art. 61. Biblioteca şcolii contribuie efectiv  la formarea elevilor alături de procesul de predare-învăţare.

Art. 62. Biblioteca funcţionează potrivit solicitărilor elevilor şi cadrelor didactice.

Art.63.Bibliotecarul este subordonat directorului şcolii şi îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului.

Art. 64. Programul bibliotecii va cuprinde  2 intervale orare în 2 zile diferite, stabilite de comun acord cu conducerea şcolii la începutul anului şcolar .

Art. 65. Bibliotecarii au obligaţia de a ţine evidenţa informatizată a cărţilor şi publicaţiilor existente în bibliotecă.

 

Secretariatul

Art. 66. Secretariatul este subordonat directorului şcolii  iar secretara îşi  desfăşoară activitatea conform fişei postului.

Art. 67. Secretariatul funcţionează în aşa fel încât să se asigure permanenţă pe perioada programului şcolar (8,00-16,00) sau între orele 8,00-14,00 în perioada vacanţelor şcolare.

Art. 68. Programul secretariatului se poate modifica în funcţie de cerinţele şcolii.

Art. 69. Pentru activitatea suplimentară va primi zile libere sau ore suplimentare plătite.

 

Contabilitatea

Art. 70 . Biroul contabilitate este subordonat conducerii şcolii şi se ocupă de problemele financiar-contabile.

Art. 71. Programul contabilităţii este între orele 8,00 – 16,00.

Art. 72. a. Plecările din unitate ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic în timpul programului se fac numai cu avizul conducerii şcolii şi numai din motive bine întemeiate sau în interes de serviciu.

b. Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu fişa postului şi programul stabilit de conducerea unităţii.

 

Structurile organizatorice care asigură proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor, ordinea şi disciplina în cadrul unităţilor de învăţământ sunt:

        a)Consiliul Profesoral;

        b)Consiliul de Administraţie;

        c)Consiliul clasei

        d)Consiliul reprezentativ al părinţilor;

        e)Consiliul Elevilor;

         f)Comisii existente

 

CONSILIUL PROFESORAL

Art. 73. Consiliul Profesoral este organul colectiv de conducere al şcolii şi se întruneşte ori de câte ori preşedintele consideră că este necesar.

Art. 74. Consiliul Profesoral îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare  cel puţin o dată pe semestru şi în şedinţe extraordinare la propunerea Consiliului de Administraţie.

Art. 75. Prezenţa cadrelor didactice la şedinţele Consiliului Profesoral este obligatorie.

Art. 76. Consiliul Profesoral dezbate şi adoptă variante de proiecte curriculare sau pentru curriculum nucleu, curriculum la decizia şcolii,etc.

Art. 77. Consiliul Profesoral validează situaţia şcolară la sfârşitul semestrului sau la sfârşitul anului şcolar.

Art. 78. Consiliul Profesoral decide asupra aplicării sancţiunilor prevăzute de Statutul personalului didactic.

Art.79. În afara consiliilor profesorale ordinare se pot organiza întâlniri numai cu profesorii sau învăţătorii în scop informativ.

Art.80. Consiliul Profesoral aprobă , la propunerea directorului , scăderea calificativului anual pentru  cadrele didactice care au absentat nemotivat de trei ori la şedinţele Consiliului Profesoral.

Art.81. Consiliul Profesoral aprobă , la propunerea diriginţilor, elevii cărora urmează să li se scadă nota la purtare sau să li se acorde recompense.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.82. Consiliul de administrație are rol de decizie in domeniul organizatoric si administrativ.

Consiliul de administrație functionează si are atributiile conform Legii nr.1/2011.

 Art.83. Consiliul de administratie are în componența 9 membri:

1 director

3 cadre didactice coordonatoare de la toate structurile unităţii

2 reprezentanți ai Consiliului Reprezentativ al Părinților

2 reprezentanți ai Consiliului local

1 reprezentant al Primarului

Consiliul de administrație se intruneste lunar sau de cate ori este cazul.

CONSILIUL CLASEI

Art. 84. La începutul fiecărui an şcolar consilierul educativ organizează întâlniri cu învăţătorii şi diriginţii pentru formare în domeniul activităţii la nivelul consiliului clasei ; activităţile de formare vor fi consemnate în  procese verbale.

Art. 85 . Învăţătorii şi diriginţii au obligaţia de a întocmi , pe baza actelor legale , liste cu elevii ai căror părinţi au un venit lunar , pe membru de familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie, pentru ca aceşti elevi să poată beneficia de ajutoare materiale legale ( rechizite, burse ).

Art. 86 . Învăţătorii şi diriginţii numiţi la începutul anului şcolar au obligaţia de a semna fişa cu atribuţiile specific acestei responsabilităţi şi de ducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce le revin.

 

COMITETELE DE PĂRINȚI ȘI CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR

Art.87. a. Comitetele de părinţi se organizează şi funcţionează în baza Legii Educaţiei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

b. Comitetele de părinţi îşi desfăşoară activitatea în baza unui program de activitate anual.

c. Comitetul de părinţi sprijină conducerea şcolii şi dirigintele în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ;

d.Comitetul de părinţi ajută şcoala şi diriginţii în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

e. Comitetul de părinţi sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;

f. Comitetele de părinţi pot atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.

g . Comitetele de părinţi pot realiza venituri proprii prin organizarea  în colaborare cu şcoala a unor manifestări cultural-artistice,sportive,turistice sau donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice.

h. În adunarea generală  a comitetelor de părinţi  la nivel de şcoală se alege Consiliul reprezentativ al părinţilor format din preşedinte, vicepreşedinte, casier şi alţi  4-6 membri .

i. Directorul unităţii de învăţământ convoacă adunarea generală a comitetelor de părinţi la nivelul şcolii în calitate de secretar al Consiliului reprezentativ al părinţilor.

j. Consiliul  reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de administraţie al şcolii.

k. Fondurile realizate de comitetele de părinţi şi de consiliul reprezentativ al părinţilor vor fi înregistrate conform normelor în vigoare. La gestionarea fondurilor se vor avea în vedere următoarele :

- sumele realizate se consemnează într-un proces verbal în care se menţionează acţiunea organizată, cheltuielile şi venitul net  ,proces verbal semnat de preşedintele,secretarul şi casierul consiliului;

- evidenţa operaţiunilor de încasări şi plăţi se ţine cu ajutorul  registrului de casă;

- plăţile se fac cu aprobarea consiliului şi se justifică cu acte oficiale : facturi,bonuri de casă,chitanţe;

- obiectele de inventar şi materialele procurate din fondurile comitetelor de părinţi se predau unităţii de învăţământ pe bază de proces verbal şi vor fi trecute în inventarul şcolii potrivit reglementărilor în vigoare

l. Consiliul reprezentativ al părinţilor prezintă raportul asupra activităţii în Adunarea generală a comitetelor de părinţi la începutul fiecărui an şcolar şi programul de activitate pe anul şcolar în curs.

 

CONSILIUL ELEVILOR

Art.88. Consiliul elevilor este format din reprezentanți ai elevilor din fiecare clasă.

Consiliul elevilor funcționeaza și are atribuțiile conform OMEdC nr.4925/8.09.2005 referitor la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

COMISIILE METODICE

Art. 89. Comisiile metodice din aceeaşi arie curriculară au obligaţia să colaboreze la elaborarea ofertei educaţionale.

Art. 90. Comisiile metodice colaborează , la nivel de arie curriculară, pentru organizarea şi realizarea unor activităţi de formare continuă , de cercetare pedagogică, organizare de sesiuni ştiinţifice .

Art. 91. Comisiile metodice vor întocmi şi realiza programe de recuperare pentru elevii cu nevoi speciale.

Art. 92. Comisiile metodice din Scoala Bilca sunt :

 • Comisia educatoarelor
 • Comisia învățătorilor
 • Comisia Limbă și comunicare
 • Comisia Matematică și știinte
 • Comisia Om și societate
 • Comisia Arte, Tehnologii și Sport
 • Comisia Consiliere și orientare

 Art. 93. Atribuții:

 • Elaborează programe de activități anuale si semestriale
 • Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice și a planificărilor semestriale
 • Elaborează instrumente de evaluare și notare
 • Analizează periodic performanțele elevilor
 • Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă și modul în care se realizează evaluarea elevilor
 • Organizează și răspund de desfășurarea orelor de recapitulare finală
 • Organizează activități de formare continuă ( lecții deschise, schimburi de experiență )

 

 

 

Art. 94.                                                          ALTE COMISII EXISTENTE

 1. 1.      Comisia pentru curriculum
 • Elaborează pachetele opționale
 • Stabilește strategia de promovare a ofertei de școlarizare
 1. 2.      Comisia de încadrare și orar
 • Asigură intocmirea schemei orare în concordanță cu planurile cadru
 • Verifică respectarea prevederilor legale privind constituirea catedrelor
 • Întocmește orarul
 • Asigură spațiul de învățământ necesar pentru toate orele din schema orară
 • Programează profesorii și elevii pe școală, astfel incât să se asigure permanența pe toată perioada de activitate scolară
 1. 3.      Comisia pentru manuale
 • Verifică permanent dacă manualele alese de profesori sunt in corcondanță cu lista manualelor aprobate de M.E.N.
 • Informează din timp profesorii de oferta de manuale alternative
 • Centralizează necesarul de manuale gratuite
  • Stabilește repartizarea pe clase a manualelor gratuite
  • Realizează comanda anuală de manuale școlare
  • Tine evidența strictă a manualelor
  • Răspunde de respectarea termenelor fixate
  • Asigură transmiterea corectă a manualelor
 1. 4.      Comisia pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
 •  Facilitează participarea la viața socială a clasei, școlii și comunității locale
 •  Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu ONG-uri
 •  Concepe, implementează, organizează și coordonează diverse acțiuni școlare și extrașcolare conform calendarului stabilit
 1. 5.      Comisia diriginților
 • Asigură planificarea și desfașurarea activităților educative prin orele de dirigenție și prin activități extrașcolare
 • Asigură dezvoltarea unei bune colaborări și eficiente cu familia
 • Diversifică modalitățile de comunicare cu familia
 • Contribuie la dezvoltarea personalității elevilor
 • Organizează reuniuni de informare  a părinților cu privire la documentele privind reforma curriculară ( Programe școlare, Ghiduri de evaluare-Descriptori de performanță )
 • Lectorate cu părinții
 • Reuniuni comune cu elevii și părinții
 • Consultarea părinților la stabilirea CDȘ
 • Activarea comitetului de părinți în sprijinirea imbunătățirii performanțelor școlare și a frecvenței acestora, în organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare.
  • Colaborează cu consiliul elevilor si a părinților
  • Asigură participarea motivată la inițierea și derularea propriului traseu de invățare
  • Realizează consilierea și orientarea profesională a elevilor
  • Asigură consiliere în alegerea carierei
  • Asigură dezvoltarea unor strategii personale de evitare a eșecului
 1. 6.      Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității

Are următoarele atribuții:

 • Coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurarea calității, conform criteriilor prevazute de legislația in vigoare
 • Elaborează anual un raport de evaluare interna privind calitatea educației în unitatea școlară
 • Elaborează propuneri de imbunătățire a calității educației
 • Colaborează cu alte agenții și organisme specializate în asigurarea calității
 1. 7.      Comisia pentru formare continuă
 2. 8.      Comisia pentru monitorizarea frecvenței și notarea ritmică a elevilor
 • Sprijină și asistă debutanții în formarea profesională
 • Informează cadrele debutante cu privire la legislația în domeniu și      prevederile curriculumului național
 • Consiliază cadrele didactice în activitatea educativă pentru      dezvoltarea personalității elevilor
 • Informează cadrele didactice privind documentele de reformă a învățământului
 • Asigură circulația informației între școală și CCD privind perfecționarea
 • Informează lunar conducerea privind ritmicitatea notării, situația frecvenței elevilor și măsurile luate de profesorii diriginți
 • Urmăresc diversificarea metodelor de notare a elevilor
 • Verifică corectitudinea cu care se completează cataloagele.
 • Semnalează conducerii școlii cazurile repetate de nerespectare a normelor de completare a documentelor școlare
 1. 9.      Comisia privind baza materială
 • Consultă cadrele de specialitate referitor la necesarul de materiale didactice
  • Întocmesc lista de achiziții
  • Asigură respectarea legislației privind achizițiile

10 . Comisia pentru burse școlare

 • Verifică dosarele de bursă
 • Face propuneri pentru bursele școlare
 • Asigură respectarea termenelor stabilite

11. Comisia de recepție și inventariere

 • Efectuează inventarierea bunurilor școlii la termenele stabilite
 • Semnalează eventualele neajunsuri
 • Selectează materialele pentru a fi date la casare
 • Verifică și face recepția bunurilor și materialelor achiziționate pe baza documentelor primite de la furnizor
 • Asigură întocmirea notei de Intrare, recepție a bunurilor primite

     12. Comisia pentru protecția și securitatea muncii

 • Asigură instruirea periodică a intregului personal cu normele specifice de protecția muncii
 • Stabilește normele specifice pentru elevi
 • Verifică respectarea normelor și completează fișele de protecție
 • Intervine în situatiile create de nerespectarea normelor

     13. Comisia pentru situații de urgență

 • Asigură instruirea periodică a personalului și a elevilor cu măsurile de apărare impotriva incendiilor
 • Coordonează măsurile de apărare
 • Urmărește respectarea de către toți elevii și de către personal a măsurilor de apărare împotriva incendiilor
 • intervine în situatiile create de nerespectarea normelor sau în orice alte situatii pe linie P.S.I.
 • Pregătește elevii în vederea participării la competițiile specifice
 • Asigură instruirea periodică a personalului și elevilor privind măsurile de apărare în situații de  urgență
 • Urmăresc respectarea de către toți elevii și de personal a măsurilor de apărare in situații de urgență
 • Pregatește elevii în vederea participării la competițiile specifice.

     14. Comisia pentru proiecte de integrare europeană

 • Stabilesc noi colaborări și parteneriate cu alte instituții similare din țară sau străinătate
 • Asigură păstrarea legăturilor culturale și a schimbului de experiență cu școli europene
 • Elaborează proiecte pentru atragerea de fonduri extrabugetare
 • Forme de colaborare: proiecte pe baza de parteneriat, asociere, programe, protocol de colaborare

 

 • Forme de atragere a partenerilor in colaborare: prezentarea unor proiecte care necesită colaborare, popularizarea acțiunilor școlii prin: pliante, afișe, emisiuni locale TV, campanii tematice, spectacole de atragere și sensibilizare
 • Factori favorizanți în colaborare: contracte, calendare de lucru, planuri de activitate, angajamente între parteneri, comunicarea permanentă între parteneri, asigură păstrarea legăturilor culturale și a schimburilor de experiență între școli.

15.  Comisia privind prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

 • Cercetează abaterile disciplinare ale personalului și ale elevilor
 • Membru permanent va fi unul din politiștii comunității.

  16.  Comisia de recepție și inventariere  a bunurilor nou achiziționate

 • Verifică și face recepția bunurilor și materialelor achiziționate pe baza documentelor primite de la furnizor
 •  Asigură întocmirea notei de intrare, recepție a bunurilor primite.

 

ÎNVĂȚĂTORUL ȘI PROFESORUL DIRIGINTE

Au următoarele sarcini şi atribuţii :

-          Asigură , împreună cu elevii clasei,păstrarea în bune condiţii a bazei materiale şi remedierea acesteia în cazul deteriorării ei;

-          Răspunde de preluarea şi predarea manualelor şcolare;

-          Predă şi preia de la secretariatul şcolii carnetele de elev în vederea completării şi avizării lor;

-          Întocmeşte catalogul provizoriu al clasei la începutul anului şcolar;

-          Completează catalogul definitiv al clasei;

-          Întocmeşte şi predă la timp situaţiile statistice;

-          Întocmeşte caietul dirigintelui ( învăţătorului);

-          Planifică temele orelor de dirigenţie şi predă la timp planificarea responsabilului comisiei metodice

-          Organizează activităţi extraşcolare cu elevii;

-          Colaborează cu colectivul didactic al clasei în scopul cunoaşterii elevilor şi al îmbunătăţirii procesului de predare-învăţare;

-          Colaborează cu personalul medical sau de consiliere pentru rezolvarea problemelor elevilor ,

-          Organizează şedinţe cu părinţii semestrial sau ori de câte ori este cazul ;

Preia ,pe bază de proces verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii şi răspunde

-          de păstrarea în bune condiţii a sălii şi bunurilor din clasă;

-          urmăreşte frecvenţa elevilor , motivează absenţele elevilor  pe baza certificatelor avizate de medicul de familie precum şi pe baza cererilor părinţilor;

 

Art. 120. Regulamentul de ordine interioară se prelucrează elevilor,părinţilor şi întregului personal al unităţii cu proces verbal şi semnătura tuturor celor instruiţi, imediat ce este aprobat în Consiliul Profesoral.

Art. 121. Necunoaşterea sau ignorarea deliberată a prezentului regulament şi a tuturor documentelor menţionate care reglementează procesul de învăţământ nu absolvă de răspundere şi nu pot fi invocate drept scuză.

Art. 122. Regulamentul de ordine interioară va fi multiplicat pentru a putea fi consultat ori de câte ori este nevoie.

Art. 123. La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul de ordine interioară pentru anul şcolar 2013-2014.

Art.124. Modificarea prezentului regulament nu se poate face decât de Consiliul Profesoral al şcolii  în conformitate cu schimbările care pot interveni în procesul de învăţământ.

 

ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ŞCOALĂ

Art. 88. Personalul didactic de predare are obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală în conformitate cu atribuţiile profesorului şi învăţătorului de serviciu stabilite prin prezentul regulament .

Art. 89 .Profesorul sau învăţătorul de serviciu trebuie să fie prezent la şcoală cu cel puţin jumătate de oră înainte de începerea serviciului pe şcoală.

Art. 90. Serviciul pe şcoală se va organiza  de luni până vineri într-un singur schimb, în intervalul 7,30 – 14.15.

Art. 91. Graficul cadrelor didactice de serviciu va fi întocmit la începutul anului şcolar , va fi avizat de director şi va fi afişat în cancelarie, la avizierul şcolii şi la secretariat.

Art. 92 . La intrarea în serviciu, învăţătorul (profesorul) de serviciu va verifica existenţa tuturor cataloagelor în dulapul special amenajat lucru care se va repeta şi la ieşirea din serviciu.

Art. 93. În timpul pauzelor învăţătorul (profesorul) de serviciu are obligaţia de a fi pe holurile şcolii pentru a supraveghea activitatea elevilor şi pentru a preveni situaţii precum :  acte de violenţă între elevii şcolii, între elevi şi alte persoane din afara şcolii , violenţe de limbaj , fumatul în grupurile sanitare  sau în exteriorul şcolii, acţiuni de distrugere a mobilierului , pătrunderea în incinta şcolii a elevilor de la altă şcoală etc.

Art. 94. Verifică prin sondaj ,în timpul pauzelor, dacă sălile de clasă sunt bine întreţinute iar elevii de serviciu pe clasă îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin.

Art. 95. Învăţătorul (profesorul) de serviciu  semnalează imediat conducerii şcolii orice act de indisciplină sau orice alt eveniment petrecut în timpul serviciului său.

Art. 96. Învăţătorul (profesorul) de serviciu trebuie să asigure buna desfăşurare  a intrării şi ieşirii elevilor la schimbarea turelor şi la începutul şi sfârşitul pauzelor. La începutul programului, la intrarea în şcoală , învăţătorul (profesorul) de serviciu verifică dacă elevii au în piept ecusonul de identificare.

Art. 97. Învăţătorul (profesorul) de serviciu verifică prezenţa la ore a cadrelor didactice, aduce la cunoştinţa directorilor eventualele absenţe  iar în lipsa directorilor ia măsuri pentru

acoperirea orelor la care învăţătorul sau profesorul lipseşte.

Art. 98. Învăţătorul (profesorul) de serviciu  trebuie să ia legătura imediat cu cadrul medical în legătură cu eventualele accidentări sau îmbolnăviri ale elevilor în timpul pauzelor.

Art. 99. La sfârşitul  programului , învăţătorul (profesorul) de serviciu  va încheia un proces verbal detaliat în care va consemna toate evenimentele petrecute în timpul serviciului.

Art. 100.a.Cadrele didactice de serviciu de la Şcoala nr.1 centru vor trata cu maximă atenţie îndatoririle pe care le au datorită şantierelor de lucru deschise în timpul acestui an şcolar. Elevii vor fi supravegheaţi să ţină o distanţă de cel puţin 1m faţă de gardurile de protecţie amplasate şi să respecte amplasamentul provizoriu al spaţiului de joacă (laturile de est şi de sud ale şcolii).

Art. 100.b. Dat fiind faptul că învățământul primar de la Șc.1 funcționează la etajul G.P.N.nr.1, învățătorii de serviciu vor trata cu maximă atenție deplasarea și activitatea din pauză a elevilor. Serviciul pe școală va fi asigurat zilnic de către 2 învățători: unul poziționat în zona scărilor iar cel de-al doilea în exteriorul clădirii.

Art. 100.c. Orice eventual incident prin care se aduce atingere integrităţii corporale, sănăţăţii sau vieţii elevilor sau cadrelor didactice, securităţii spaţiului şcolar şi zonei adiacente, va fi reclamat imediat la numerele de telefon 112 (serviciul pentru situaţii de urgenţă) sau  0230 411115 / 0755 131998 (Postul de poliţie Bilca).

 

 

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE ELEVILOR

 1. a.      Drepturile elevilor

Art.101.a.  Elevii se bucură de toate drepturile legale şi nici o activitate din şcoală nu le poate leza demnitatea sau personalitatea.

b. Elevii au dreptul şi obligaţia de a cunoaşte şi de a respecta  prevederile Regulamentului de ordine interioară şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

Art. 102. Elevii beneficiază de învăţământ de stat gratuit în limita procentului din PIB acordat învăţământului.

Art. 103. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor şi învăţătorilor, pe toată durata studiilor,baza didactică şi materială de care dispune şcoala.

Art. 104. Elevii au dreptul să participle la activităţile extracurriculare organizate de şcoală sau de cluburile copiilor fără a afecta programul zilnic.

Art. 105. Elevii au dreptul la bilete cu preţ redus la spectacole,manifestări sportive, transport în comun.

Art. 106. Elevii de la învăţământul primar şi gimnazial primesc gratuit manual şcolare.

Art. 107. Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile curricular şi extracurriculare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.

Art. 108. La nivelul şcolii se constituie Consiliul Elevilor , format din reprezentanţi ai elevilor din fiecare clasă şi funcţionează pe baza unui regulament propriu.

Art. 109. Elevilor cu rezultate foarte bune la învăţătură , celor cu probleme sociale deosebite sau cu probleme medicale li se pot acorda burse de merit sau burse sociale în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu resursele bugetare disponibile.

 

 1. b.      Îndatoririle elevilor

Art. 110. Frecvenţa elevilor

        110.a. Frecvenţa elevilor la cursuri este obligatorie. Intrarea în şcoală se face cu maxim 10 minute înaintea primei ore.

       110.b.Nu este permisă învoirea elevilor de la ore cu excepţia cazurilor de participare la

diferite activităţi şcolare  desfăşurate în timpul programului cu aprobarea ISJ .

110.c. Elevii nu au voie să chiulească de la ore şi nu au voie să iniţieze sau să participe la acţiuni colective de chiul.

110.d. În situaţia absentării din motive de sănătate elevii sunt obligaţi ca în termen de 5 zile de la revenirea în şcoală să prezinte adeverinţă medicală vizată de medicul de familie.

110.e. Pentru alte situaţii , motivarea absenţelor se face pe baza unei cereri scrise de părinte/tutorele legal adresată directorului şi aprobată de acesta  în urma consultării cu învăţătorul/dirigintele clasei.

110.f. Elevii scutiţi de efort fizic sunt obligaţi să fie prezenţi la orele de educaţie fizică  şi să rămână sub supravegherea profesorilor. Elevii scutiţi de efort fizic vor prezenta la şcoală documentul respectiv până la data de 1 octombrie 2014. Orice scutire medicală prezentată după această dată este luată în evidenţă cu data respectivă fără a avea însă efect asupra absenţelor primite anterior. Tot până la 1 octombrie toti elevii apţi de efort fizic vor prezenta adeverinţa de sănătate de la medicul de familie conform căreia pot participa la orele de educaţie fizică fără riscuri.

 

Art. 111. Comportamentul elevilor

111.a. Indiferent de momentul şi locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament civilizat, corect,dovedind prin aceasta că sunt elevi şi respectă numele şcolii în care învaţă.

111.b . Este interzis oricărui elev să aducă în clasă sau în şcoală persoane străine sau să fie aşteptaţi de alte persoane în şcoală sau în curtea şcolii ( cu excepţia membrilor familiei )

111.c. Elevii nu au voie să aducă în şcoală şi să folosească nici un fel de spray-uri lacrimogene /paralizante şi orice alte materiale pirotehnice sau de altă natură care ar putea pune în pericol integritatea fizică a celor din jur.

111.d. Se interzice cu desăvârşire elevilor fumatul, consumul de băuturi alcoolice sau droguri.

111.e. Este interzisă introducerea în şcoală a materialelor vizuale sau auditive care atentează la bunele moravuri.

111.f. Elevii nu au voie să introducă în perimetrul şcolii patine cu rotile,biciclete, motorete,pantofi sport cu role,aparate radio sau casetofoane.

111.g. Este interzisă aducerea și utilizarea telefonului mobil în spațiul școlar. În cazul utilizării de către elevi a telefoanelor mobile la școală, profesorii au obligaţia de a preda aceste telefoane la secretariat. Telefoanele vor putea fi ridicate doar de către părinţi.

111. h. Se interzice elevilor să posede sau să folosească orice tip de armă şi să se implice în acte de violenţă sau intimidare.

111.i. Elevii nu au voie să cheme la şcoală pentru aşa-numitele „răfuieli” sau „ intimidări” alţi elevi mai mari, cunoscuţi , „ prieteni” din afara şcolii, etc.

111. j. Elevilor le este interzis să-şi însuşească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparţin.

111. k. Este interzisă folosirea produselor oferite gratuit ca supliment alimentar ( lapte, corn, măr ) în alte scopuri decât cel pentru care au fost distribuite.

111.l. Elevii nu au voie să mâzgâlească, să scrie, să deseneze cu pix, marker, creion,spray colorat,vopsea etc. mobilierul şcolii, pereţii interiori sau exteriori, lambriul , gardul şcolii, ferestrele sau uşile .

111.m. Elevii care produc daune sau deteriorează bunurile din dotarea şcolii au obligaţia să repare sau să înlocuiască obiectele deteriorate sau să achite contravaloarea pagubelor produse (20 lei în cazul mobilierului și a sticlei). În cazul în care vinovatul nu a fost identificat, răspunderea (şi implicit achitarea pagubei) revine colectivului care a folosit sala sau echipamentul respectiv.

111.n. Resturile de alimente consumate în pauză şi hârtiile nefolosite se vor pune în coşurile speciale destinate colectării selective a deşeurilor.

111.o. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev şi să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor.

111.p. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului şcolar.

111.r. Este interzisă folosirea în timpul orelor a aparatelor foto, aparatelor de filmat sau telefoanelor  fără acordul cadrelor didactice care predau la ora respectivă.

Art. 112. Accesul elevilor în şcoală

112.a. Accesul elevilor în şcoală se face numai pe la intrarea elevilor

112.b. Accesul elevilor în şcoală se face numai pe baza ecusonului de identificare purtat de elev în piept la loc vizibil. Ecusonul se poartă de către elev pe toată perioada şederii în şcoală.

112.c. Poarta pentru accesul elevilor în şcoală va fi deschisă până la ora 8,10.

112.d. Uşa de acces a elevilor în şcoală se va închide după 5 minute de la începerea fiecărei ore de curs.

112.e. Intrarea elevilor în şcoală  se va face în perfectă ordine sub directa îndrumare a învăţătorului sau profesorului de  serviciu.

112.f. Circulaţia elevilor pe  holuri se va face în mod civilizat atât la intrare cât şi la ieşire.

112.g. Este interzisă circulaţia elevilor pe la intrarea profesorilor.

112.h. La terminarea cursurilor, elevii vor părăsi imediat sala de clasa sub supravegherea învăţătorului sau a profesorului cu care au avut ultima oră de curs şi nu vor staţiona în curtea şcolii fără un motiv bine întemeiat.

Art. 113. Elevii au obligaţia de a efectua serviciul pe clasă conform planificării sub îndrumarea învăţătorului/dirigintelui şi a cadrului didactic de serviciu pe şcoală.

113.a. Elevul de serviciu ţine legătura permanent cu cadrul didactic de serviciu căruia îi comunică toate problemele apărute.

        113.b. Programarea elevilor de serviciu pe şcoală este făcută numai de învăţătorul sau dirigintele clasei. În prima oră de dirigenţia aceştia vor prezenta elevilor atribuţiile ce le revin în          calitate de elev de serviciu pe clasă  şi vor urmări modul în care elevii duc la îndeplinire sarcinile primite.

        113.c. Elevul de serviciu semnalează imediat dacă au fost deteriorate bunuri din dotarea unităţii.

Art. 114. Ţinuta elevilor

114.a. Uniforma şcolară este obligatorie la clasele I-IV  iar la clasele V-VIII s-a convenit în urma dialogurile avute în comitetele de părinţi pe clase, Consiliul reprezentativ al Părinţilor şi Consiliul de administraţie să se adopte ca semn distinctiv al unităţii noastre, sacoul de culoare neagră.

114.b.Toţi elevii şcolii vor avea ataşată pe mâneca stîngă a sacoului emblema şcolii.

114.b.Băieţilor le este interzis să-şi vopsească părul şi să poarte cercei. Tunsoarea băieţilor trebuie să fie decentă, pieptănătura la fel.

114.c.Fetelor le este interzis să se fardeze strident, să poarte haine transparente,excesiv de scurte şi strâmte, excesiv de decoltate.

114.d.Este interzis elevilor să poarte îmbrăcăminte neadecvată vârstei şi calităţii de elev şi să folosească însemne specifice unor grupuri sataniste , etc.

Art. 115 . Recompensarea elevilor

115.a. Pentru rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară, elevii pot fi recompensaţi după cum urmează :

- evidenţierea în faţa colegilor de clasă, a colegilor de şcoală sau a Consiliului Profesoral

- evidenţierea pe site-uri educaţionale

- evidenţierea pe monitorul de la intrarea în şcoală

- acordarea de premii, diplome şi recompense materiale din fondul şcolii sau din sponsorizări la sfârşitul anului şcolar. La clasele I-IV se vor acorda elevilor diplome de merit iar la clasele V-VIII premii şi menţiuni  cu condiţia ca media generală anuală să fie peste 8,50 iar media la purtare să fie 10.

- elevul cu cea mai mare medie din scoala va beneficia de bursa de excelenta„Traian Braileanu”, in valoare de 300 lei iar urmatorii 15 elevi vor primi pentru sârgiunța lor bursa de merit „George Braileanu”, in valoare de 100 lei; aceste burse, cu valoare de premii, se vor acorda o singura data, la finalul anului scolar – iunie 2015.

Art. 116. Sancţiuni aplicate elevilor

Abaterea Sancţiune la prima abatere Sancţiune la mai multe abateri
Întârziere la oră Avertisment verbal Absenţă în catalog
Absenţe nemotivate de la ore -scăderea notei la purtare cu 1 punct pentru   fiecare 15 absenţe nemotivate conform art.111 d şi e-pierderea bursei dacă elevul primeşte bursă
Implicarea în conflicte verbale violente,bătaie -discuţie cu elevul şi părinţii acestuia-scăderea notei la purtare cu  1 punct - scăderea notei la purtare cu unul sau mai   multe puncte-preluarea elevului  în baza de date a poliţiei de proximitate
Deţinerea de obiecte  ascuţite ( cuţite,lame,etc ) -discuţie cu elevul şi părinţii acestuia în   prezenţa poliţistului de proximitate-scăderea notei la purtare cu 1 punct -preluarea elevului în baza de date a poliţiei   de proximitate-scăderea notei la purtare cu 2 sau mai multe   puncte
Fumat -discuţie cu părinţii elevului-scăderea notei la purtare cu 1 punct -scăderea notei la purtare cu un punct
Frecventarea barurilor în timpul programului de   şcoală -discuţie cu elevul şi părinţii acestuia-avertisment verbal -mustrare în faţa Consiliului Profesoral-scăderea notei la purtare cu 1 punct
Distrugerea bunurilor şcolii -discuţie cu elevul şi părinţii acestuia-plata tuturor lucrărilor necesare reparaţiilor -plata tuturor lucrărilor necesare reparaţiilor   – 20 lei pentru fiecare piesă de mobilier ruptă/știclă spartă- scăderea notei la purtare cu unul sau mai   multe puncte-mutarea disciplinară temporară  la o altă clasă paralelă, daca este cazul
Atitudine necuviincioasă faţă de personalul   şcolii  -discutarea cu elevul şi părinţii acestuia-mustrare în faţa Consiliului Profesoral -scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte
Ţinută vestimentară nepotrivită -avertisment verbal-informarea părinţilor -interzicerea accesului în şcoală-scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte
Deranjarea orei de curs -avertisment verbal-discutarea cu elevul în prezenţa unui psiholog -discutie cu elevul în prezenţa părinţilor şi a   psihologului şcolii-mustrare în faţa Consiliului Profesoral-anunţarea organelor de poliţie-scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte
Implicarea în acţiuni care aduc atingere bunului   renume al şcolii -discuţie cu elevul în prezenţa părinţilor -mustrare scrisă-scăderea notei la purtare cu 1-3 puncte
Actiunea de a nu păstra curăţenia în clasă, holuri,   curtea şcolii sau alte încăperi -observaţie individuală-mustrare în faţa colectivului clasei -efectuarea curăţeniei în clasă la sfârşitul   programului-strângerea hârtiilor şi a altor resturi din   curtea şcolii-scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte
Aducerea în şcoală a unor persoane străine în   scopul „reglării de conturi” -mustrare în faţa colectivului clasei-anunţarea părinţilor -scăderea notei la purtarea cu 1-2 puncte-anunţarea poliţistului de proximitate şi  introducerea în baza de date a poliţiei
Difuzarea de materiale cu caracter obscen -confiscarea materialelor-discuţii cu părinţii elevului -scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte-anunţarea poliţistului de proximitate

Art.117. Transferul elevilor

117.a. Elevii care solicită transferul la Școala Gimnazială „George Tofan” Bilca trebuie să aibă cel puţin nota 9 la purtare pe toate semestrele.

117.b. Elevii care se transferă la Școala Gimnazială„George Tofan” Bilca trebuie să prezinte adeverinţa cu numărul de absenţe din anul şcolar precedent.

117.c. Nu se aprobă transferul elevilor cu mai mult de 40 de absenţe nemotivate în anul şcolar precedent.

 

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE A MICROBUZULUI ȘCOLAR

          În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea Nr. 11 din 26.01.2010, având in vedere referatul nr. DMPII/5319/2010 și în temeiul HG nr. 81/2010 privind organizarea și functionarea M.E.C.T.S cu modificările si completările ulterioare, Școala Gimnazială George Tofan Bilca a achizitionat microbuzul școlar numărul SV 10 MBH repartizat conform Anexei nr. 1 din OMECTS 5895/20.12.2010.

 1. 1.      SCOPUL

Art. 1 Scopul principal al utilizării microbuzului școlar, este transportul dus-intors al elevilor, în interiorul localității Bilca (zona lor de domiciliu) si între Bilca și Grup Școlar Ion Nistor Vicovu de Sus, pentru elevii liceeni din Bilca.

Art. 2 Alte scopuri de utilizare pentru activități specific educaționale cum ar fi:

a)      transportul elevilor cu ocazia manifestărilor culturale și competițiilor sportive prevăzute in calendarul de activități ale M.E.N.

b)      transportul elevilor cu ocazia vizitelor de studiu

c)      transportul elevilor cu ocazia parteneriatelor școlare bilaterale, naționale si internaționale

d)      transportul elevilor cu ocazia proiectelor educaționale școlare și extrașcolare (excursii, drumeții)

e)      transportul cadrelor didactice din unitate la conferințe, întâlniri de lucru, consfătuiri, fără a perturba sub nici o formă transportul elevilor la scoală și spre domiciliul acestora.

     Art. 3 Pentru folosirea microbuzului scolar in scopurile prevazute la art. 2 pentru activități derulate în alt județ este nevoie de avizul ISJ Suceava (inspectorul școlar general). Avizul de obține în urma intocmirii de către directorul unității de invățământ a unui memoriu justificativ in acest sens.

     Art. 4 a)Utilizarea microbuzului școlar pentru transportul elevilor este permisă doar dacă acesta indeplinește toate condițiile legale:

-          stare tehnică corespunzatoare

-          unitatea posedă certificat de transport pentru microbuzul respectiv

-          sunt achitate taxele de drum

-          asigurarea RCA

-          asigurare pentru persoanele transportate

b) Cheltuielile implicate de aplicarea conditiilor prevazute la aliniatul a) cad in sarcina consiliilor locale si trebuiesc prevazute ca atare în bugetul unității școlare.

2. UTILIZAREA MICROBUZULUI

     Art. 5 Pentru microbuzul scolar achizitionat de Scoala Gimnazială George Tofan Bilca, conducerea unității de invățământ este cea care stabilește orarul de funcționare, traseul, nr. de elevi transportați intr-o cursă si nr. de curse efectuate zilnic.

     Art. 6 La stabilirea orarului de funcționare se vor avea în vedere:

-          orele de incepere ale cursurilor

-          timpul necesar parcurgerii traseului

-          starea drumurilor

-          condițiile meteo în funcție de anotimp

-          nr. de curse efectuat de respectivul mijloc de transport

-          orice alt factor care poate influența orarul de funcționare

În cazuri bine justificate se solicită printr-un memoriu justificativ aprobarea Isj Suceava pentru decalarea de incepere a cursurilor.

     Art. 7 a) Traseul cu stațiile de îmbarcare și debarcare a elevilor va fi discutat in Consiliul de Administrație al școlii si propus spre aprobare Consiliului Local al Comunei Bilca.

b) Stațiile de imbarcare-debarcare a elevilor precum și orele de imbarcare-debarcare vor fi trecute obligatoriu în foaia de parcurs a conducătorului auto ( dus – intors).

     Art. 8 Numărul de elevi transportați intr-o cursă nu poate depăși nr. de locuri.

     Art. 9 In cazuri bine justificate și fără a perturba graficul de transport al elevilor microbuzul scolar poate fi folosit și pentru transportul cadrelor didactice sau a altor categorii de angajați ai unității de invățământ specificandu-se exact, nominal persoanele angajate ale instituției școlare care se deplasează, pe ce rute și grafice orare.

     Art. 10 Pentru utilizarea microbuzului si pe alte trasee de cât cele stabilite, fără a perturba graficul de transport al elevilor, este nevoie de o nota de fundamentare intocmită de directorul școlii și avizată de către ISJ Suceava. Acest lucru este posibil temporar și in cazuri bine justificate.

     Art. 11 Microbuzul școlar nu poate efectua transport public de persoane la terțe persoane sau unități.

     Art. 12 Responsabilitatea privind eliberarea foilor de parcurs, semnarea, precum și trimiterea conducătorului auto pe traseele stabilite o are coordonatorul de transport al unității școlare și cu avizul prealabil al coordonatorului principal de credite ( primarul).

     Art. 13 Documentele care vor insoți permanent conducătorul auto, la bordul microbuzului școlar:

-    cartea de identitate

-    permisul de conducere ( obligatoriu categoria D)

-    atestat profesional in original

-    fișa medicală în termen de valabilitate

-    aviz psihologic de la cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor

-    cartele tahograf electronic emise de ARR pe numele conducătorului auto

-    copie conform cu originalul, vizată de directorul școlii după contractul de muncă al acestuia

-    tabel nominal cu elevii sau profesorii transportați vizat de directorul unității, sau primărie

-    legitimație de serviciu a conducătorului auto

-    copie carte de identitate autovehicul

-    certificat de inmatriculare in original, având inspecția tehnică periodică la zi ( ITP), obligatoriu la 6 luni

-    asigurare de răspundere civilă auto aflată in termen de valabilitate

-    asigurare de persoane si bunuri transportate

-    foaia de parcurs pentru ziua respectivă, completată, semnată si ștampilată

-    copie conform cu originalul a “Certificatului de transport in cont propriu” a autovehiculului

-    rovinietă

-    dovada de verificare a aparatului tahograf electronic și a limitatorului de viteză, în original

-    descărcarea datelor din aparatul tahograf electronic și descărcarea cartelei electronice tahograf la

firma agreata de ARR

Toate aceste documente trebuie să se afle in termen de valabilitate.

 

 

 1. CHELTUIELI

     Art. 14 Cheltuielile cu utilizarea și întreținerea microbuzului de transport școlar se estimează luând in considerare:

-          rutele aprobate

-          starea tehnică a microbuzului

-          taxele legale obligatorii

-          costurile reviziilor periodice obligatorii

-          costurile controalelor medicale obligatorii ale conducătorului auto

Toate aceste cheltuieli vor fi incluse in proiectul de buget și prezentat primăriei la inceputul fiecărui an școlar (sau cu ocazia eventualelor rectificări de buget). După aprobarea bugetului de către Consiliul Local, execuția bugetului revine unității de invățământ.

     Art. 15 Orice modificare ce se dorește a fi adusă microbuzului trebuie aprobată în prealabil de către Consiliul de Administrație al unității și apoi va trebui obligatoriu omologată de către REGISTRUL AUTO ROMÂN, conform legilor in vigoare.

     Art. 16 Prezentul regulament de funcționare a microbuzului școlar intră in vigoare incepând cu data de 01.09.2014.

 

 

Director,                                                                                

Prof. Negru Costica Ionel

 

                                      Prezentul Regulament de ordine interioară a fost adoptat în şedinţa Consiliului Profesoral din data de 13 septembrie 2014 şi aprobat în Şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 13 septembrie 2014.

 

 

Anexa 1 – Atribuţiile învăţătorului/ profesorului de serviciu

 

 1. Se va prezenta la      şcoală cu 30 minute înainte de începerea programului.
 2. Verifică prezenţa  elevului documentelor şcolare.
 3. Supraveghează intrarea elevilor la primele ore de curs şi verifică      ţinuta acestora.
 4. Verifică prezenţa profesorilor la ore şi asigură supravegherea      claselor de la care lipsesc învăţătorii/profesorii.
 5. Asigură intrarea punctuală la ore a profesorilor şi a elevilor.
 6. Verifică ordinea şi disciplina în pauze.
 7. Controlează şi în      pauze activitatea  elevului de      serviciu.
 8. Interzice ieşirea elevilor în afara şcolii pentru interese personale.
 9. Asigură semnarea      condicii de prezenţă de către toate cadrele didactice.
 10. Predă cataloagele      profesorului din tura următoare.
 11. Consemnează în procesul  verbal      eventualele abateri disciplinare ale elevilor şi/sau stricăciunile din      sălile de clasă sau din alte încăperi din şcoală.
 12. Informează în mod      operativ directorul  de problemele      deosebite apărute pe durata zilei.
 13. Controlează grupurile      sanitare pentru asigurarea normelor de curăţenie.
 14. În cazul în care      profesorul din tura următoare nu se prezintă, anunţă directorul .
 15. La sfârşitul zilei      verifică:
 1. cataloagele, condicile      de prezenţă;
 1. toate celelalte obiecte din inventarul cancelarie (calculator,  televizor,etc ).
 2. Anunţă directorul în cazul imposibilităţii efectuării serviciului cu cel puţin două zile înainte, pentru a fi înlocuit.

 

ANEXA 2

                                   REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU ELEVI

 

1. Elevii vor fi prezenti în curtea scolii cu 10 minute inainte de inceperea programului si vor intra în scoalã numai sub supravegherea cadrelor didactice.

2. Dupã ce a sunat de intrare, elevii vor intra imediat în clase si vor astepta cadrul didactic în liniste si pregãtiti pentru ora.

3. Se interzice elevilor sa ramana pe holuri dupa ce a sunat de intrare.

4. Intarzierea la ora va fi consemnata in catalog ca absenta nemotivata.

5. Absentele nemotivate (chiulurile) vor fi aduse la cunostinta comisiei de disciplina pe scoala si, de asemenea, parintilor. Chiulul va fi sanctionat conform regulamentelor în vigoare – discutarea cazurilor în fata colectivului de elevi si a consiliului profesoral, scaderea notei la purtare, eliminare, instiintarea parintilor.

6. In timpul orelor elevii trebuie sa fie atenti, sa respecte cerintele fiecarui cadru didactic, sa aiba un comportament demn, civilizat, respectuos.

7.Folosirea in scopuri de orice natura a telefonului mobil in timpul orelor este strict interzisa.Abaterea de la aceasta regula duce la confiscarea telefonului mobil pentru tot restul zilei, inapoierea sa facandu-se de catre diriginte in prezenta directorului sau a unei persoane de grad I sau II cu elevul in cauza.Repetarea de cel putin 2 ori a unei astfel de situatii duce la instiintarea parintilor cu privire la posibilitatea scaderii unui punct la purtare.

8.Orice alta manifestare care conturba desfasurarea orei va fi consemnata in caietul de observatii al clasei si in registrul de observatii al comisiei de disciplinã pe scoalã. Abaterile repetate de la disciplina orei vor fi sanctionate conform regulamentului de ordine interioarã a scolii.

9. Elevii nu au voie sã pãrãseascã sala de clasa în timpul orei, decat în cazuri deosebite si numai cu aprobarea cadrului didactic.

10. Elevii au obligatia sa aiba o tinuta decenta si ingrijita, reprezentata de un sacou negru de care este atasata emblema scolii si sa foloseasca un limbaj civilizat si nejignitor.

11. Elevii trebuie sa manifeste respect fata de toate cadrele didactice, fata de personalul auxiliar al scolii si fatã de colegi.

12. Elevii de serviciu pe clasa vor asigura pastrarea curateniei clasei, aerisirea salilor de curs si vor raspunde in cazul producerii unor stricaciuni. Vor raspunde, de asemenea, de securitatea clasei în timpul orelor de sport si in cazurile in care elevii se deplaseaza în cabinete si laboratoare.

13. Fiecare elev raspunde de curatenie la banca sa.

14. Orice stricaciune produsa in clasa, pe holuri, in toalete va fi remediata sau platita de cei în cauza.

15. In cazul in care nu se afla cine este autorul unei stricaciuni, toata clasa va suporta contravaloarea acesteia.

16. In pauze se interzice elevilor sa alerge pe holuri, sa tipe sau sa foloseasca sala de clasã ca loc de joaca.

17. Se interzice elevilor trantirea si lovirea usilor cu piciorul. In timpul pauzelor usile vor ramane deschise.

18. Se interzice elevilor sa umble la instalatia de apa, sa le distruga sau sa le deterioreze .Orice defectiune a acestora va fi adusa la cunostinta profesorilor de serviciu de pe holuri, personalului auxiliar de servici.

19. Se interzice elevilor venirea la cancelarie si solicitarea unor cadre didactice. Exceptie fac cazurile deosebite: accidentari, imbolnaviri, aducerea sau luarea unor materiale didactice.

20. Vor fi aspru pedepsite urmatoarele fapte: fumatul in scoala sau in curte, furturile, deposedarea de bani si de alte obiecte a unor elevi. Asemenea acte vor fi aduse la cunostinta Politiei.

21. In timpul pauzei elevii nu au voie sa paraseasca curtea scolii.

22. Se interzice elevilor sa urce in copaci sau pe scarile de acces pe acoperisul sau gardul scolii.

23. Se interzice elevilor a se juca pe spatiul verde din curtea scolii.

24. Dupa terminarea programului elevii vor parasi curtea scolii.

25. Eventualele jocuri cu mingea in timpul pauzelor sunt permise in zilele calde din perioada aprilie – octombrie dar in locuri special amenajate care sa nu afecteze peretii si ferestrele cladirii scolii si de a deranja ceilalti colegi de joaca.

26.Nu se recomanda elevilor ca sambata si duminica sa foloseasca curtea scolii ca spatiu de joaca.

 

NOTA: Cadrele didactice responsabile cu orientarea si consilierea la clasa au obligatia de a prelucra prezentul regulament elevilor si de a-l afisa in sala de clasa intr-un loc vizibil.