splash

Acest bărbat rămâne neuitat în inimile dascălilor noştri pentru că a fost unul dintre cei puţini, cari a rădicat şcoala românească la înălţimea ei de azi. Atât în timpul vitregei stăpâniri austriace cât şi în timpul războiului, şcoala românească de pretudindene a stăruit acesta s-o refacă, parte ia succes, parte se va îndeplini. Ideile lui George Tofan pentru şcoală sunt ideile naţiunii româneşti...Bilcanii îl jelesc pe neuitatul lor sătean, care s-a înălţat prin muncă pe treapta de a fi fala naţiunii.

Însemnare din iulie 1920, semnată de directorul Şcolii din localitate, Gavril Ciubotariu în Chronica Şcoalei

 

RAPOARTE DE ACTIVITATE

 

                       Ministerul Educației Naționale    Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava

                                                          Şcoala Gimnazială „George Tofan” Bilca, Judeţul Suceava

Bilca, str. Calea Bucovinei, Nr. 231, Tel/fax 0230411118

E-mail: scoalabilca@yahoo.com

Website: www.scoalabilca.ro

 

  _______________________________________________________________________

NR. 1323 / 03.11.2017

 

- STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI -

AN ŞCOLAR 2016-2017

 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2016- 31.08.2017.

Activitatea s-a desfășurat în baza prevederilor Planului managerial, a planurilor operaționale aferente precum şi a Planului de activităţi elaborate și recomandate de către CEAC a unității, pentru atingerea următoarelor obiective:

 

 1. 1.      CURRICULUM

• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementărilor legale şi a metodologiilor specifice;

•  Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi;

• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)

• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;

• Pregătirea elevilor în vederea susţinerii tezelor, a olimpiadelor şcolare și a examenelor naționale;

• Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;

• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor unei societăţi sănătoase.

 

 1. 2.      MANAGEMENT ŞCOLAR

• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric, funcţional şi legal);

• Elaborarea proiectului planului de scolarizare;

•Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;

• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.

 

 1. 3.      RESURSE UMANE

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;

• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;

•  Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;

• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor  didactice;

•   Realizarea evaluării personalului.

 

 1. 4.      PARTENERIATE SI PROGRAME

• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ;

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.

• Organizarea de activităţi extraşcolare.

 

 1. 5.      RESURSE MATERIALE

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;

• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare dat fiind noul local al școlii.

 

 1. 6.      RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE

• Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;

• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.

 

 

 1. 1.     POPULAȚIA ȘCOLARĂ

 

A.  Învăţământ  preşcolar:

Nr.crt.

Grupa

Nr. grupe

Nr. preşcolari

Grupa   mică

1

17

Grupa   mare

1

21

Grupa   combinată

2

41

 1. 4.       

TOTAL

4

79

 

 

 

   

 

 

B. Învăţământ de zi primar şi gimnazial:

Nr.crt.

Clasa

Nr. clase

Nr. elevi

Clasa   pregătitoare

1.5

24

Clasa   I

1.5

28

Clasa   a II-a

2.5

35

Clasa   a III-a

1

12

Clasa   a IV-a

2.5

40

Clasa   a V-a

2

32

Clasa   a VI-a

2

37

Clasa   a VII-a

1

16

Clasa   a VIII-a

2

31

 1. 10.  

TOTAL

16 (9 la ciclul primar și 7   la ciclul gimnazial)

255 (139 la ciclul primar   și 116 la ciclul gimnazial)

 

TOTAL GENERAL: 344 elevi și preșcolari

 

 

 1. 2.     SITUAŢIA LA ÎNVǍŢǍTURǍ

La sfârşitul anului, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel:

Clasa

Înscrişi

la   începutul anului şcolar

Rămaşi

la   sfârşitul

anului   şcolar

Promo

vaţi

Promovaţi   cu medii

Corigenţi

Situaţii

neîncheiate

5-6.99

(S)

   7-8.99

 (B)

9-10

(FB)

1 ob.

2 ob.

3 ob.

> 3   ob.

CP

24

25

25

3

5

17

-

-

-

-

-

I

28

28

28

5

5

18

-

-

-

-

-

II

35

35

35

9

5

21

-

-

-

-

-

III

12

12

12

2

-

10

-

-

-

-

-

IV

40

40

40

5

7

28

-

-

-

-

-

V

32

32

31

2

13

16

1

VI

37

37

31

3

17

11

2

1

2

1

VII

16

16

10

-

4

6

2

4

VIII

31

30

25

2

14

9

3

-

1

1

Total

255

255

237

31

70

136

4

8

 

3

3

 

3. EVALUAREA NAŢIONALĂ

Comisia din Centrul de Examen de la Şcoala Gimnazială George Tofan Bilca a fost stabilită în conformitate cu Legea 1/2011, în conformitate cu Metodologia de organizare și desfăsurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, prevăzută în anexa 1 la ordin MECTS 4802/2010.

1.  Comisia din Centrul de Examen de la Şcoala Gimnazială George Tofan Bilca

Prin decizia ISJ Suceava nr. 1215 din 16.06.2017 a fost numită comisia din Centrul de Examen de la Şcoala Gimnazială George Tofan Bilca, comisie constituită din:

 • preşedinte: prof. Negru Costică Ionel
 • membri: prof. Hadranyi Ildiko Margitka
 • persoana de contact: Cirdei Elena

Este de menționat și un număr de 5  asistenți.

 • numărul persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea examenului la centrul de examen a fost corect estimat de către comisia județeană,  fiind corelat cu activitățile necesare desfășurării în bune condiții a tuturor activităților.
 1. 2.      Dotarea centrului de examen cu aparatura/materialele necesare desfășurării probelor de examen

Cele două săli de examen au fost dotate din timp cu camere de supraveghere video și microfoane, același lucru fiind valabil și pentru sala destinată multiplicării subiectelor, a comisiei și pentru bagaje.

A fost asigurată logistica necesară pentru susţinerea examenului: copiatoare, fila1, fila2, ciorne etc.

S-au afişat pe uşile sălilor de examen listele cu elevii înscrişi, indicatoare de avertizare (,,Sală de examen supravegheată audio-video” şi anunţ referitor la interzicerea telefoanelor şi a altor materiale ajutătoare). Pe uşa de la intrarea în şcoală s-au pus anunţurile: ,,Centru de examen supravegheat video” şi ,,Examen de evaluare naţională. Intrarea oprită!”

 1. 3.      Organizarea activităților din centrul de examen, conform legislației în vigoare

Asistenţii au fost riguros instruiţi înaintea celor două probe şi au primit fişe de atribuţii.

Subiectele au fost preluate de pe platforma personalizată şi multiplicate în număr egal cu numărul elevilor înscrişi, fiind predate asistenţilor în plicuri sigilate. Camerele de supraveghere au funcţionat între orele 07:30 -11:30. S-a asigurat asistenţă medicală şi prezenţa unui poliţist, precum şi necesarul de apă.

Prezenţa celor 25 de elevi înscrişi  a fost de 100% în ambele săli de examen.

Nu s-au semnalat incidente şi nici tentative de fraudă. Lucrările elevilor au fost înregistrate de către asistenţi într-un borderou şi predate preşedintelui comisiei, conform Metodologiei pentru evaluarea naţională.

 1. 4.      Aprobarea Comisiei Naţionale/Comisiei Judeţene pentru cazurile speciale

Nu este cazul.

 1. 5.      Statistici (număr de teze pe discipline, rezultate pe tranșe de medii);

După susţinerea fiecărei probe, lucrările scrise au fost predate pe bază de proces verbal la Inspectoratul Scolar Judetean Suceava.

În urma evaluării realizate în unitatea şcolară s-au obţinut, statistic, următoarele rezultate:

LRO

Nr. înscrişi

Nr. prezenţi

Nr. eliminaţi

Nr. evaluaţi

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

Total:

25

25

-

25

-

-

-

4

1

4

4

6

6

-

 

Procentul notelor peste  5: 84%

MATE

Nr. înscrişi

Nr. prezenţi

Nr. eliminaţi

Nr. evaluaţi

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

Total:

25

25

-

25

-

2

2

3

4

3

2

4

5

-

 

Procentul notelor peste 5: 72%

 

 1. 6.   Alte observații

Majoritatea notelor obţinute la examenul de evaluare naţională, atât la limba şi literatura română, cât şi la matematică sunt mai mici decât mediile generale de absolvire a claselor V – VIII .

 

4. ADMITEREA ÎN LICEE         

a) Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus: 7 ( 29%)

b) Colegiul Tehnic Rădăuți: 6 ( 25%)

c) Colegiul National „Eudoxiu Hurmuzachi”: 4 (17%)

d) Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți: 5 ( 21%)

e) Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava: 1 (4%)

f) Seminarul Teologic Mitropolit Dosoftei : 1 (4%)

- un elev nu s-au înscris, făcând acest lucru pe propria răspundere a unui părinte.

 

5. FRECVENŢA ELEVILOR

 

Clasa

Total   absenţe

Absenţe   motivate

CP

4

-

I

6

-

II

101

19

III

-

-

IV

9

-

V

302

15

VI

217

79

VII

15

15

VIII

660

121

TOTAL   GENERAL

1314

249 (   18%)

 

6. BURSE ACORDATE ELEVILOR

 

BURSE SOCIALE: 8, dintre care 1 de boală și 7 pentru situații financiare grave sau lipsă un părinte; cuantumul lor a fost de 60 lei lunar/persoană. Suma totală acordată a fost de 2700 lei.

BURSE DE MERIT: 20, dintre care 100 lei  pentru primii 5 elevi ai școlii și câte 75 lei pentru 17 copii care au avut medii de peste 9.50. Suma totală acordată a fost de 2500 lei.

 

7. PERSONAL DIDACTIC = 28

 

 

Total posturi/

catedre

Debutant

Din care ocupate cu personal care are gradul:

Def.

II

I

Pesoana

asociată

Educatoare

4

1

2

1

-

-

Învăţători

9

-

3

2

4

-

Profesori

15

-

7

4

3

1

TOTAL

28

1

12

7

7

1

 

 

 

Posturi / norme didactice în şcoală:

Indicator

total

preşcolar

primar

gimnazial

- număr de   posturi/norme didactice

25.60

4

9

12.60

- număr   posturi/norme ocupate cu cadre didactice titulare

18.99

4

7

7.99

- număr posturi   /norme ocupate cu cadre didactice suplinitoare

6.61

-

2

4.61

 

Catedre rezervate:

Nr. crt.

Specialitatea

Persoana căreia îi este rezervată catedra

Motivul

1.

Mate-info

Mironescu   Loredana – concediu fara plata

2.

Biologie

Gavril Simina –   concediu crestere copil

 

Personal didactic angajat:

 

total

preşcolar

primar

gimnazial

- cadre didactice titulare

22

4

8

10

- cadre didactice suplinitoare

5

0

1

4

-cadre didactice asociate

1

0

0

1

 

 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Numãr personal didactic calificat:

cu doctorat

gradul I

gradul II

cu definitivat

debutant

-

7

7

12

1

Distribuţia pe tranşe de vechime în învăţământ a personalului didactic este următoarea:

-          sub 2 ani: 4         2-6 ani:   4           6-10 ani:  2          10-14 ani: 4             14-18 ani: 3

-          18-22 ani: 1        22-25 ani: 0          25-30 ani: 1          30-35 ani: 2          35-40 ani: 5

-          Peste 40 ani: 2

 

 

 

 

Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe:

 

Sub 25

ani

25-29

ani

30-34

ani

35-39

ani

40-44

ani

45-49

ani

50-54

ani

55-59

ani

60-64

ani

Peste 65 ani

M

-

-

1

1

1

-

-

1

4

-

F

-

4

1

7

1

2

3

2

-

-

 

 

 

8.STAREA DISCIPLINARǍ

 

Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar şi prin situaţiile discutate în cadrul Comisiei de disciplină.

În ceea ce priveşte notele la purtare situaţia se prezintă în modul următor:

 

CLASA

EFECTIV ELEVI

NOTE ÎNTRE

9,99 şi 7

NOTE SUB 7

CP

37

-

-

I

35

-

-

II

12

-

-

III

40

-

-

IV

35

-

-

V

33

2

-

VI

13

1

-

VII

25

2

-

VIII

28

3

-

TOTAL

258

8

-

 

 

9. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

 

La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele Comisii: 5 Comisii metodice (Educatori, Învățători, Limbă și comunicare – Om și societate – Arte, Matematică și științe – Tehnologii – Sport, Consiliere și orientare); Comisiile de lucru (Comisia PSI, Comisia pentru sănătatea şi securitatea muncii, Comisia pentru acordarea burselor, Comisia de recepţie, Comisia de inventariere şi casare, Comisia pentru formare continuă şi perfecţionarea cadrelor didactice, Comisia privind elaborarea schemei orare, Comisia pentru monitorizarea stării de disciplină, Comisia pentru curriculum, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie.

     Coordonatoarea activităţiilor educative a fost numită doamna Motrescu Otilia.

Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ şi au fost elaborate fişe de atribuţii specifice fiecăreia. Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au aplicat teste predictive la toate disciplinele, s-au întocmit planificarile în concordanţă cu rezultatele înregistrate la acestea. Proiectarea unităţilor de învatare s-a făcut în general în concordanţă cu programele şcolare în vigoare. În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregatire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea  cazurilor.

Activitatea de inspectie şcolară a fost completată cu asistenţe la ore efectuate de director, cu precadere la cadrele didactice debutante în vederea consilierii şi sprijinirii dezvoltării profesionale.

 

10. COMISII METODICE  PROFESORI

Pe parcursul anului şcolar 2016-2017 în cadrul comisiilor metodice s-a urmărit:

 • Organizarea şi proiectarea activităţii (stabilirea responsabilităţilor în cadrul comisiei, întocmirea planificărilor semestriale şi anuale, alcătuirea de programe şi planificări pentru disciplinele opţionale, conceperea unor teste de evaluare pentru aprofundarea materiei);
 • Adoptarea conţinuturilor învăţării şi metodologiei la specificul elevilor (parcurgerea ritmică şi integrală a materiei conform planificărilor, ritmicitatea notării elevilor, verificarea periodică a caietelor de teme);
 • Orientarea şcolară şi profesională (intensificarea selecţionării şi pregătirii elevilor pentru concursurile şcolare, depistarea opţiunilor şcolare şi profesionale ale elevilor);
 • Perfecţionarea cadrelor didactice ( participarea profesorilor la activităţile metodice din şcoală, la cercurile pedagogice).

Pe parcursul anului s-au desfăşurat activităţi precum: analiza rezultatelor obţinute de elevii la testele predictive, referate urmate de discuţii pe tema noutăţilor din educaţie, lecţii demonstrative, organizarea de activități extrașcolare.

 

10.1 COMISIA METODICĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE – OM ȘI SOCIETATE – ARTE

Activități realizate:

-          Referat pe tema “Dificultăți în predarea limbii engleze la clasa pregătitoare”, prezentat de prof. Ieșan Cristina;

-          Activtate demonstrativă – Cerc pedagogic, susținută de Prof. Negru Costică Ionel (noiembrie, 2016);

-          programe artistice dedicate Sărbătorilor de iarnă, zilei lui Eminescu – prof. Ieșan Cristina, Iurescu Alina, Livadariu Mihaela, Savu Corneliu, Negru Costică, Schipor Violeta, Motrescu Marioara;

-          susținerea simulării examenului de Evaluare Națională, la Limba și literatura română, discutarea și analiza rezultatelor, stabilirea măsurilor ameliorative;

-          susținerea examenului de Evaluare Națională la clasa a VI-a, corectarea și analiza lucrărilor, stabilirea măsurilor ameliorative;

-          activitate-serbare: ”1 Decembrie – Ziua României Mari” și ”24 Ianuarie – Ziua Micii Uniri”;

-          ”Eminescu – Ziua Culturii Naționale” – 15.01.2017.

 

Analiza activității

PUNCTE TARI

• planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin valorificarea programei de specialitate;

• toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare, dovedind că se cunosc în profunzime programele şcolare;

• judicioasa selectare a auxiliarelor şcolare;

• relaţia profesor-elev a fost corectă şi principială;

• disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar gratuit atât cu elevii capabili de performanţă cât şi cu cei care au lacune în cunoştinţe.

PUNCTE SLABE

• slaba utilizare a cabinetului TIC în activitatea de predare;

• lipsa CDȘ-urilor la nivelul gimnazial al ariei curriculare, atât la limba română, cât și la limbile moderne.

 

OPORTUNITĂȚI

• prestigiul în continuă creştere de care se bucură şcoala noastră în acest moment;

• o bună motivaţie din partea unor elevi capabili de performanţă şi susţinerea părinţilor acestora.

 

AMENINȚĂRI

• numărul de ore tot mai redus, cauzat de scăderea numărului de elevi.

 

 

10.2 COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE – TEHNOLOGII – SPORT

Activitatile realizate:

-participarea membrilor comisiei metodice la activitatile comisiei;

-pregatiri suplimentare saptamanale la matematica, pentru pregatirea concursurilor, olimpiadelor si a evaluarii nationale;

-testarea initiala a elevilor cu stabilirea baremelor si a procedurilor de prelucrare a datelor la disciplinele: matematica, fizica, chimie, biologie;

-referate stiintifice;

-realizarea unor experimente interesante la chimie, fizica;

-perfectionarea activitatii de predare;

-lectie deschisa la matematica prezentata de Schipor Maria la clasa a VI-a cu tema: Aria triunghiului

-lectie deschisa la Educatie fizica prezentat de domnul profesor Ursachi Ionel la clasa a IV-a

-referat intocmit de catre doamna profesor Rosca Loredana  la biologie cu tema: ,,Alimentatia sanatoasa,,

-referat intocmit de catre d-ra Hadranyi Ildiko la chimie cu tema ,,Metode active folosite la orele de chimie,,

-intocmirea de catre fiecare profesor a portofoliului personal

-inscrierea si participarea cadrelor didactice la examenele pentru obtinerea gradelor didactice dupa cum urmeaza:

Schipor Maria- matematica, definitivat,

Burciu Valentina-matematica, definitivat,

Rosca Loredana-biologie gradul II

In afara activitatilor trecute in comisia metodica au avut loc pregatiri si participari la :

- Olimpiada de Ed.tehnologica, coordonat de d-nul prof.Ionesi Traian;

- Concurs sportiv, coordonat de prof. Ursachi Ionel;

-Concurs zonal de chimie, organizat de C.E.H.Radauti, coordonat de prf.Hadranyi Ildiko;

-Concurs dedicat  Zilei Mondiale a apei, sectiunea postere si ppt-uri, coordonat de prof. Hadranyi Ildiko, toate participarile finalizate cu premii, mentiuni si diseminari in ziarul ,,Monitorul de Suceava” ceea ce ne promoveaza scoala.

In anul scolar 2016-2017, in perioada 10.03.2017-13.05.2017, CCD Suceava a organizat programul de formare continua ,,Performanta in evaluare” finalizat cu 30 de credite la care a participat d-na Hadranyi Ildiko Margitka, profesor de chimie fizica.

Tot in acest an scolar Centrul de Evaluare si Analize Educationale Bucuresti a organizat programul de formare continua ,,Invatarea stiintelor-abordari metodologice moderne”in perioada februarie 2017-aprilie 2017 finalizat cu 20 de credite, la care a participat profesorul de fizica Hadranyi Ildiko.

In luna iulie 2017 CCd suceava a organizat cursul ,, Teorii contemporane in stiinta”, cu durata de 24 ore si Management si consiliere pentru cariera didactica de 16 ore la care a participat profesorul de chimie fizica Hadranyi Ildiko

In urma analizarii  activitatii comisiei metodice s-au stabilit urmatoarele:

Puncte tari:

>  documentele de proiectare foarte bine întocmite;

>  teste iniţiale elaborate cu responsabilitate;

>  programe pentru pregătirea elevilor care necesită recuperare;

>  folosirea permanentă a materialelor didactice disponibile în lecţii;

>  demersuri didactice adecvate specificului clasei şi disciplinei;

>  portofolii metodico-didactice personale bogate şi bine întocmite;

>  conectarea şcolii la Internet

>  număr mic de elevi la clase, ceea ce permite o mai bună interacţiune cu fiecare elev participant la actul educaţional;

 

Puncte slabe:

>  incompatibilitatea unor programe interdependente (ex. lipsa ajustării programei de fizică cu cea de matematică la nivelul fiecărui nivel de învăţământ);

>  multiple schimbări în programe, metodici, manuale, forme de evaluare care produc nesiguranţă şi blocaje în rândul profesorilor şi al elevilor;

>  modificarea aproape anuală a metodelor de evaluare a elevilor clasei a VIII-a şi de admitere a acestora în licee;

Punand in balanta atat aspectele pozitive cat si cele negative, ca o concluzie, comisia si-a desfasurat activitatea in bune conditii, membrii comisiei preocupandu-se in permanenta  ca rezultatele obtinute sa se plieze pe asteptarile noastre, ale parintilor, elevilor si de ce nu ale societatii pe care o dorim cu totii.

 

10.3. COMISIA METODICĂ CONSILIERE ȘI ORIENTARE

 

Activitatea   desfăşurată

Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în   afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării   activităţilor:

- de suport educaţional, consiliere si orientare   profesională pentru elevi (conform programei de consiliere şi orientare)

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi

Puncte   forte:

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu   activităţile educative şi temele de interes educativ ce trebuie abordate în   cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu   părinţii

-   diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de   desfăşurare la parametri calitativi înalţi ora de dirigenţie

Puncte   slabe:

-     Sunt   situaţii in care diriginţii desfăşoară orele de dirigenţie in afara scolii   fără insa a anunţa din timp locaţia si tipul activităţii derulate.

-     Unii diriginţi nu   respectă programa de consiliere şi orientare, folosind ora pentru a aprofunda   materia pe care o predau;

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor   de consiliere dirigenţie, activităţi extraşcolare, activităţi educative cu   părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite:

Puncte
forte:

-   diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele   planificărilor anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, elaborate   unitar la nivelul şcolii

- diriginţii au beneficiat (în   format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor anuale   şi semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al   claselor lor

- diriginţii au beneficiat (în format   electronic, pe e-mail / pe stick) de macheta caietului dirigintelui, adaptată   la noile cerinţe ale consilierii şi orientării

- majoritatea diriginţilor au   experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice   statutului de diriginte

- toţi diriginţii s-au implicat   lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; majoritatea   diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună

- majoritatea diriginţilor au   păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi   coordonează

Puncte   slabe:

Mare parte din orele de dirigenţie   au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare   şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase   / şedinţelor Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea   acestora, conform graficului.

Puncte   forte:

- diriginţii au beneficiat de   tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete ale   proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate

- majoritatea diriginţilor au   respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse

Puncte   slabe:

-   există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în   urma şedinţelor cu părinţii

-   dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a   părinţilor pentru a stabili un parteneriat eficient şcoală-familie

-   părinţii nu sunt prezenţi la lectorate, cauza absenteismului(uneori total)   fiind lipsa interesului, îndatoririle casnice, munca;

Întocmirea calendarului activităţilor metodice la   nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei raportului comisiei   diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice:

Puncte   forte:

- au fost dezabatute, pornind de   la referate, teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii   educative

 

Dezbatere :    Succesul şi insuccesul şcolar ; cauze şi forme de manifestare, prof.   Schipor Violeta

Dezbatere :    Gestionarea conflictelor si prevenirea violenţei în şcoală, prof.   Burciu Valentina

Dezbatere :  Asigurarea şanselor egale în educaţie,   Prof. Iesan Cristina

 

- s-a sustinut o  lectie demonstrative ca modalitate de   abordare a temelor stabilite

in   semestrul I : “Magia sarbatorilor de iarna” , prof. Ursachi Ionel

in semestrul al II lea, lectia   deschisa de la clasa a VIII a, a fost inlocuita cu activitatea de final “Ultimul   clopotel”, prof. Savu Corneliu si    prof. Burciu Valentina

 

Activităţi de promovare a unei   culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi promovare împreună cu   elevii de “ritualuri de socializare”, de obiecte ornamentale –   tablouri, flori,  seturi de fotografii   reprezentative pentru clasă)

Puncte   forte:

- o parte din diriginţi au inclus   în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de coeziune a   grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de   naştere ale elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase,   afişarea la panoul informativ a unui set de fotografii reprezentative, schimb   de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a   diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune   socială etc.

Puncte   slabe:

- spatiul insuficient din vechea   scoala nu pemitea desfasurarea unor activitati;

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de   învăţare ale elevilor şi de management al relaţiilor psiho-afective de tip   elev-elev şi elev-profesor

Puncte   forte:

- majoritatea  diriginţilor au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară al   școlii la clasă;

- majoritatea diriginţilor au completat   fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar, la nivel   de clasă

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat   şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor   tensionate de tip elev-elev sau elev – profesor

- majoritatea diriginţilor s-au   preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi   promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă

Puncte   slabe:

-     există la nivelul   anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului,   care nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă   de conflict

-     nu există un parteneriat interinstituţional   stabil care să permită consilierea psihopedagogică a elevilor;

Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare la clasă

Puncte   forte:

- s-a realizat o bază de date cu   elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar;

- s-a implementat (în strânsă   colaborare cu Comisia de disciplină) o nouă procedură de sancţionare/   corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (fumatul în şcoală,   absenteism şcolar, comportament agresiv etc.)

- a existat o bună colaborare cu   Poliţia de proximitate  în vederea   prevenirii şi combaterii cazurilor de indisciplină sau de devianţă   socio-şcolară

- în majoritatea cazurilor s-au   manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar   (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea   părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.)

Puncte   slabe:

- există dificultăţi de   implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a   comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi   de comunicare, în managementul completării documentaţiei, în monitorizarea   activităţilor educative de reabilitare)

- dificultăţi de stopare a   fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi

- dificultăţi, la anumite   colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune

Activităţi de consiliere şi orientare a elevilor

Puncte   forte:

- derularea   de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu   pondere ridicată la clasa  a VIII-a)   privind programa si calendarul examenului de evaluare  nationala, traseul socioprofesional al   absolvenţilor.

 

 

 

10.4. COMISIA METODICǍ A EDUCATOARELOR

Activitatea comisiei metodice a educatoarelor desfăşurată pe parcursul anului şcolar 2016/2017 a urmărit realizarea obiectivelor cuprinse în programa pentru învăţământul preşcolar.

Doamnele educatoare au fost preocupate de aducerea la grădiniţă a tuturor copiilor de vârstă preşcolară de pe raza comunei, au amenajat sălile de grupă pe arii de stimulare. Materialele folosite de educatoare cât şi cele puse la dispoziţia copiilor sunt atractive, adecvate vârstei copiilor şi concordă cu temele propuse.

Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ, programul comisiei metodice, prin temele planificate, a urmărit informarea şi perfecţionarea educatoarelor.

Pe parcursul anului s-au susținut 2 activități demonstrative, întărite de proiecte didactice bine înghegate și având înglobate diverse activități integrate. Modul în care au fost concepute şi redactate proiectele de activitate demonstrează că doamnele educatoare respectă metodologia întocmirii acestor documente, respectă cerinţele metodologice în formularea obiectivelor operaţionale, stabilesc clar etapele activităţilor, folosesc metode didactice adecvate, stabilesc cu claritate mijloacele de învăţământ, având grijă ca în permanenţă conţinutul activităţilor să corespundă sferei ştiinţifice la nivelul de vârstă al preşcolarilor.

Activităţile demonstrative susţinute au avut drept scop transmiterea de cunoştinţe necesare îmbogăţirii vocabularului, dezvoltarea operaţiilor gândirii, a unui comportament adecvat şi necesar în formarea preşcolarilor, în vederea adaptării cu succes la şcoală.

Cadrele didactice stăpânesc arsenalul metodologic specific învăţământului preşcolar şi dovedesc acesta prin grupele de preşcolari pe care le pregătesc pentru şcoală.

Activitate de voluntariat pentru înfrumusețarea GPN nr.1 a susținut cu acribie doamna Liliana Maria Galan care prin picturile sale a dat o altă dimensiune și gust estetic Grădiniței.

Recomandarea generală  este ca să se reactualizeze permanent și corect baza de date privind viitoarea populație școlară.

Activitățile realizate:

În luna septembrie toate educatoarele au participat la ședința Consfătuirilor de specialitate, la Casa de Cultură din Rădăuți și la dezbaterea scrisorii metodice pentru învățământul preșcolar cu tema „Trăiește, cultivă și promovează bucuria unui timp de calitate, ca bucurie a creșterii personale”.

În luna octombrie prof. pt. înv. preșc. Horodnic Lenuța ne-a prezentat referatul cu tema „Educația incluzivă – de la cunoașterea conceptului și a principiilor de bază până la împărtășirea bunelor practici”, pe marginea căruia a avut loc dezbaterea.

În luna noiembrie prof. pt. înv. preșc. Galan Maria Liliana a susținut o activitate demonstrativă și un referat cu tema „Rutine și reguli în grădiniță”

În luna decembrie am fost plăcut impresionate de activitatea de Cerc pedagogic cu tema „Demersuri concrete pentru dezvoltarea creativității și inteligenței verbale a copiilor, cu ajutorul resurselor din mediul înconjurător”, activitate susținută de d-na prof. Pomohaci  Răduța de la G.P.N. „Voinicelul”, Rădăuți. De asemenea, toate educatoarele au organizat și desfășurat serbări tematice în așteptarea lui Moș Crăciun.

În luna ianuarie educatoarele de la G.P.N.1 au participat cu referate și prezentări PPT la Sesiunea de comunicări și referate cu tema „Diversificarea strategiilor de lucru cu familia, în vederea implicării ei în intervenția timpurie”, care sa desfășurat la G.P.N. nr. 1 Vicovu de Sus.

În luna februarie sa dezbătut materialul cu tema „Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor preșcolari, întocmit și prezentat de ed. Rusu Livia.

În luna martie am asistat la activitatea demonstrativă cu preșcolarii susținută de prof. în înv. preșc. Horodnic Lenuța, cu tema „Metode interactive de grup folosite în activitățile cu preșcolarii.

În luna aprilie, d-na ed. Rusu Livia a prezentat materialul „Educația outdoor-istoric și forme de realizare, prezentare PPT.

În luna mai, educatoarele de la G.P.N.1 au participat cu referate și prezentări PPT la Sesiunea de comunicări și referate „Evaluarea pedagogică a copiilor„ sau „Cum utilizăm corect instrumente specifice, cu accent asupra Observatorului și Fișei individuale de progres”. Tot în luna mai toate educatoarele din  Comisia metodică, au participat la activitatea de Cerc pedagogic „Jocul- mijloc de formare a unor abilități, competențe, atitudini, comportamente” în localitatea Dornești.

În luna iunie educatoarele de la G.P.N.1 împreună cu echipa de părinți care au format trupa de teatru „Zăpăcilă” au prezentat  sceneta „Coliba iepurașului” la sala Cinema Modern din Suceava, unde au obținut locul II și un premiu special al juriului pentru un rol secund     Toate educatoarele au organizat pe parcursul anului școlar serbări tematice cu diferite ocazii „Carnavalul Toamnei”, „În așteptarea lui Moș Crăciun”,„ De Ziua mamei”, activități distractive în săptămâna „Școala altfel – să știi mai multe, să fii mai bun”,„Bun rămas grădiniță!”ș.a.

 

10.5. COMISIA METODICǍ A ÎNVǍŢǍTORILOR

Pe parcursul anului şcolar 2016-2017 şi-a propus următoarele obiective:

 • Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; învăţarea muncii cu calculatorul);
 • Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
 • Organizarea de activităţi extracurriculare;
 • Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective;
 • Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic;
 • Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice;
 • Colaborarea şcoală-familie.

 

PUNCTE TARI

            Obiectivele urmărite au fost realizate de către toţi învăţătorii. Au fost elaborate planificările calendaristice şi semestriale, stabilindu-se succesiunea de parcurgere a conţinuturilor, corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă vizate şi alocarea resurselor de timp pentru fiecare unitate de învăţare.

În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia planificată a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative.

În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare, problematice.

În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.

Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii  deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare cu prilejul Crăciunului, a zilei de 8 martie și a finalului anului școlar,  s-au dezbătut anumite teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător, teme sanitare. S-au organizat drumeţii pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de colectare a unor materiale necesare orelor de abilităţi practice.  Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor.

Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc 2 lecții demonstrative (Teacă Mihai și Negru Elena), dezbateri pe marginea lor, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model.

O tendință foarte bună a domnilor și doamnelor învățători este aceea de a ține o legătură foarte strânsă cu părinții, bazată pe comunicare și respect, care să ducă în final la creșterea rezultatelor elevilor.

 

PUNCTE SLABE

 • Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual, considerând suficiente informaţiile dobândite la clasă;
 • Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultultural, cu mentalităţi şi atitudini indiferente față de procesul educaţional, elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor;
 • Există elevi cu deficienţe de învăţare;

 

RECOMANDǍRI GENERALE

 • Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual (concursuri literare, istorice, geografice, lectură suplimentară, colectare și reciclare materiale uzate, etc.);
 • Continuarea implicării părinţilor în activitatea educaţională și o colaborare mult mai strânsă cu aceștia, având în vedere prezența acestora în număr mare pe parcursul săptămânii;
 • Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de învăţare;
 • Acordarea unei importanţe deosebite  procesului de predare-învăţare-evaluare;

 

11. COMISIA CEAC

          1.  Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii a avut următoarea componenţă:

Conducere operativă: director – prof. Negru costica Ionel, responsabil: prof.Hadranyi ildiko, membri: inv.Cuciurean Otilia , inv.Puha Mirela, Savu Corneliu reprezentantul CL, Taciuc Rodica, reprezentantul parintilor si Sandu ilie, reprezentantul sindicatului

         2. Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2016– 2017:

Gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile, întocmeşte planul de îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, păstrează legătura cu ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnesc lunar în şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat calificativele obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de interes

          3. Principalele direcţii de acţiune:

În anul şcolar 2016-2017, echipa managerială a Scolii Gimnaziale Bilca, a asigurat permanenţa  şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin numirea unei Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  şi prin crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare acţiunile de autoevaluare. S-au efectuat activităţi pe platformă pentru completarea RAEI 2015-2016

Conform Raportului procesului de autoevaluare 2015-2016, au fost supuse procesului de autoevaluare toate aspectele referitoare la organizaţie. Echipa managerială, responsabilii de comisie au realizat rapoarte de autoevaluare periodică, bazându-se pe feedback-ul permanent realizat cu toţi factorii implicaţi în acest proces şi ţinând cont de opiniile personalului şcolii, astfel că autoevaluarea a devenit un proces interactiv, conştient şi responsabil.

S-a verificat efectuarea observaţiilor la lecţii, concluziile fiind comunicate Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. În cadrul şedinţelor lunare, directorul şcolii a comunicat Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii aspectele esenţiale privind derularea procesului instructiv – educativ şi problemele apărute, aşa cum sunt consemnate în procesele verbale ale acestora.

S-au  realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii în învăţământ. Cele mai multe proceduri sunt funcţionale, fiind formulate în concordanţă cu legislaţia privitoare la învăţământul preuniversitar. Prin evaluarea rezultatelor şi prin monitorizare sunt îmbunătăţite pentru a fi în acord cu toate cerinţele sistemelor şi proceselor.

Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii a corelat aspectele prezentate în PDI, PM şi a stabilit modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor prin planurile de îmbunătăţire periodice, elaborate anual şi monitorizate trimestrial.

Documentele proiective ale comisiei, Planul operational, Regulamentul de functionare a comisiei, Planul managerial, au fost realizate in conformitate cu metodologiile in vigoare.

Comisia Evaluare şi Asigurare a Calităţii a identificat priorităţile şi a stabilit planuri de acţiune şi de îmbunătăţire pentru realizarea unei autoevaluări riguroase. După fiecare raportare (la trei luni) s-a realizat planul de îmbunătăţire conform politicii stabilite de organizaţie şi s-a evaluat punerea în practică a acestuia.

Elaborarea planurilor de îmbunătăţire s-a realizat prin identificarea punctelor slabe descoperite în urma rapoartelor de monitorizare internă realizate o dată la trei luni şi actualizarea celor care nu au fost îmbunătăţite.

Indicatorii de performanţă şi standardele de referinţă externă au reprezentat baza în elaborarea, desfăşurarea şi monitorizarea programelor de învăţare şi serviciilor.

4. Alte acţiuni punctuale întreprinse de CEAC:

Participarea la elaborarea documentelor de planificare strategică PDI, PM, Planului Operaţional din PDI

Personalizarea fişelor de responsabilităţi pentru fiecare compartiment şi comisie, în vederea eficientizării gradului de implementare a măsurilor corective CEAC

Actualizarea avizierului CEAC –se gaseste inca in lucru

Elaborarea de instrumente de autoevaluare în vederea unei aprecieri riguroase a gradului de îndeplinire a descriptorilor din Standardele de calitate.

Popularizarea procedurilor noi in cadrul consiliului profesoral, şedinţelor de catedra, şedinţelor de lucru comisii.Procedurile dificil de aplicat au fost îmbunătăţite, fiind avizate şi aprobate de Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie.

Stabilirea unui plan de acţiune privind evaluarea curentă şi sumativă, având în vedere criterii standardizate elaborate în conformitate cu programele şcolare în vigoare, care să permită o evaluare după aceiaşi itemi obiectivi, indiferent de clasă

Aplicarea şi valorificarea unui chestionar de identificare a nevoilor educaţionale si aşteptărilor elevilor de clasa a VII-VIII-a;.

Realizarea unor machete cu documentaţia minimă a portofoliilor şi dosarelor catedrelor, ariilor curriculare şi comisiilor de lucru; verificarea portofoliilor şi elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora

Colaborarea la realizarea ROI în conformitate cu legislaţia în vigoare

Completarea platformei de lucru cu datele necesare finalizarii RAEI-se gaseste in lucru

Aplicarea si interpretartea chestionarelor catre elevii si parinti

Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere

Redefinirea principiilor şi a strategiilor de management pe fiecare compartiment; propunerea unor programe şi training-uri având ca scop conştientizarea importanţei autoevaluării, a managementului documentelor de interes general şi, mai ales, a implementării programelor de îmbunătăţire ce rezultă din procesul monitorizării periodice

Elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a exemplelor de bune practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii curriculare (pe orizontală şi verticală)

Elaborarea rapoartelor de monitorizare internă periodică

Revizuirea periodică a documentelor specifice.

Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi profesori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea spiritului competiţional prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi la celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru

Desfăşurarea de şedinţe de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi a orelor demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de bună practică

Evaluarea standardizată a progresului şcolar  al elevilor pe baza formularelor, a  fişelor de progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar la nivelul colegiului

- Alte activitati confom planificarii

 

ü Numirea responsabilitatilor si constit. com.

ü Redactarea planului operational

ü Aplicare chestionare cadre didactice, elevi, parinti

ü Revizuirea fise post si evaluare personal

ü Revizuire, avizare proceduri

ü Realizarea manualului calitatii

ü Planificarea de programe de invatare

ü Evaluari initiale

ü Evaluari finale

ü Monitorizarea promovarii ofertei educationale

ü Monitorizarea asigurarii securitatii elevilor

ü Verificare portofoliu cadre didactice

ü Verificarea portofoliile elevilor

ü Observarea lectiilor si completarea fiselor de observatie

ü Monitorizarea frec. particip. la prog de inv

 

ü Monitorizare completarii cataloagelor scolare

ü Monitorizarea progresului scolar

ü Complet. fiselor de monit. despre implement. princip. de calitate

ü Raportul de autoevaluare final

ü Plan de imbunatatire

ü Raport de monitorizare

ü Intocmirea fiselor de sinteza asistente

ü Sortarea, pastrarea si verificarea materialelor si dovezilor

ü Verificarea documentelor oficiale

ü Intocmirea de instrumente de lucru

 

 

 

5. Dificultăţi întâmpinate – aspecte care vor face obiectul planului de îmbunătăţire:

 

 • Insuficienta diseminare a exemplelor de bune practici la nivelul catedrelor sau inter-catedre (prin monitorizarea pe verticală)
 • Rezistenţa la schimbare şi ritmul lent de adaptare a corpului profesoral la soluţiile inovatoare, constructive pe linia creşterii calităţii actului didact
 • Întreprinderea de acţiuni menite să eficientizeze procesul de învăţământ
 • Realizarea la nivelul fiecărei catedre a materialelor de predare/ sintezelor de curs/ fișelor de documentare/ pentru fiecare disciplină/ modul/ nivel şi postarea acestora pe portal la începutul anului școlar, urmând ca elevii să-și tipărească aceste materiale pentru a le avea în portofoliu.
 • Centralizare sporadică a informaţiilor esenţiale parvenite din mediul extern şi cel intern
 • Programele de învăţare nu beneficiază de fiecare dată de procese eficace de evaluare formativă; principiul notării ritmice nu este respectat de toţi profesorii.

 

Ø  Valorificarea temelor pentru acasă în procesul de consolidare a învăţării.

 

 

 

12. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR

 

S-a constituit, la nivelul şcolii, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar şi s-a întocmit programul comun de măsuri pentru anul şcolar 2016-2017, împreună cu poliţia de proximitate din localitate.

 

S-au organizat întâlniri şi dezbateri cu elevii şi cu părinţii pentru cunoaşterea problemelor cu care se confruntă şcoala, a consecinţelor săvârşirii de acte antisociale de către elevi. La aceste întâlniri au fost invitaţi şi lucrătorii Postului de Poliţie şi s-au prezentat cazuri concrete de abateri de la disciplină săvârşite de elevii scolii.

 

În cursul lunii noiembrie s-au prezentat şi dezbătut în Consiliul reprezentativ al părinţilor  aspecte ale combaterii violenţei domestice. Au participat şi alţi părinţi ai elevilor şcolii.

 

Nu au avut loc manifestări deosebite de violenţă între elevi sau între elevi şi personalul didactic şi nedidactic din şcoală. Micile incidente au fost soluţionate prompt şi au fost aduse la cunoştinţa părinţilor.

 

Elevii scolii nu au fost implicaţi în acte antisociale în localitate sau în afara ei.

 

Învăţătorii şi profesorii diriginţi au evidenţa copiilor problemă, ţin legătura cu părinţii, cu organele locale abilitate, pentru ameliorarea stării disciplinare. S-au desfăşurat activităţi pentru atragerea în colectiv şi socializarea acestor elevi. Cu toate acestea, mai sunt elevi care deranjează orele de curs, chiulesc de la activităţile şcolare, cei mai mulţi provenind din familii dezorganizate sau cu un nivel cultural precar.

 

În viitor se impune o mai bună implicare a tuturor cadrelor didactice în procesul educativ, organizarea de activităţi sportive şi artistice pentru stimularea spiritului de echipă şi comunicare, îmbunătăţirea serviciului pe şcoală al învăţătorilor şi profesorilor.

 

 

 

13. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

 

În anul școlar 2016-2017, s-a propus cu participarea şi implicarea activă a tuturor cadrelor didactice din școala, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi programe educative, care să implice motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Poliţia,  biblioteca, factori economici, Biserica). Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost complexă, s-a bazat pe o bună comunicare, activităţile desfăşurate fiind tratate cu seriozitate şi implicând un număr mare de elevi, cadre didactice, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii locale. Îndrumarea și   informarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii.

 

 

 

Puncte tari

 

 • Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 • Personal didactic calificat, cu competenţe necesare  valorificării valenţelor educative;
 • Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ;
 • Profesorii diriginti s-au implicat in derularea activitatilor scolare si extrascolare.;
 • Relaţia buna dintre diriginţi şi majoritatea elevilor;
 • Multitudinea si diversitatea activitatilor extrascolare  in vederea afirmarii personalitatii scolii in plan comunitar;
 • Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii );
 •  Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi perspectivele de dezvoltare ale societăţii;
 • Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
 • Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile;
 • Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale claselor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii;
 • Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare ( excursii tematice) introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.

 

 

 

Puncte slabe

 

 • Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de

 

anturajul și preocuparile copiilor lor

 

 • Neimplicarea în proiecte internaţionale
 • Lipsa unor modalități de recompensare a elevilor pentru participarea la activitățile extraşcolare;
 • Dezinteresul parintilor si elevilor de etnie rroma fata de actul educațional.

 

 

 

Oportunităţi

 

 • Iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect;
 • Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii;
 • Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de cooperare internaţională;
 • Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri.

 

 

 

Ameninţări

 

 • Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative
 • Existenţa unei tentatii foarte mari de a abandona scoala pentru a merge la munca in strainatate, datorita nivelului economic scazut al zonei;
 • Elevi cu probleme de comportament:
 • Impactul nefast al mass-mediei.

 

 

 

 Activitati educative scolare si extrascolare

 

Activitatile derulate în semestrul I și II  au fost bogate și au vizat educația civică, educatia ecologică, educatie pentru sănatate, sport, educatie rutieră, educația interculturală, istorie, științe, matematică, cultura generală.

 

 • Ziua Mondiala a educatiei”- La multi ani dascalilor de ieri si de azi! Dezbatere
 •  „Saptamana educatiei globale”. Activitatile desfasurate cu prilejul acestei saptamani au fost: ‘Împreună pentru PACE.”
 • „Ziua Mondiala a tolerantei”-PPT, afise , chestionare
 • Culoare,belsug si bun gust, cu aroma  de toamna”-activitate  concurs intre clase
 • Campania Antidrog :  cu tema „Viața e mai frumoasă departe de droguri!”-

 

vizionare fime, PPT, discutii , dezbateri pe tema propusa (clasele V-VIII);

 

 • „1 Iunie-Ziua Copiilor și a Prieteniei”- concursuri, jocuri, activități recreative, excursii.
 • „1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei”-„Marea Unire din 1918” activitate desfășurată la biserica din Bilca;
 • Serbare de Craciun „  Mos Craciun la noi la școală”-activități derulate de ambele școli prin serbări, cântece, poezii, scenete, cu implicarea tuturor cadrelor didactice si elevilor.
 • Sarbatorirea marelui poet Mihai Eminescu-activitate concurs inre clase, coordonata de prof Violeta Schipor
 • Unirea principatelor romane-activitati desfasurate cu elvii-coord prof Motrescu Otilia si Calancea Gheorghe
 • „Ziua porților deschise”- activitati interactive elevi-parinti
 • Ziua mamei-serbari scolare
 • „Bine ai venit, primăvară!” ecologizare
 • „Ziua Siguranței pe Internet!-Safer Internet Day SID2017”- Temele dezbătute au fost : ”Siguranta noastră online”, ”Ce este bullyingul, cyberbullyingul si cum ne protejam? ”, “Uniți pentru un internet mai bun!
 • Concurs sportiv  organizat de prof Ursachi Ionel cu scolile din vecinatatea Bilcii.
 • „Curaj civic”-un program de prevenire a violenței în școli, activitate coordonata de prof. Motrescu Otilia în colaborare cu Poliția de proximitate;
 • Locul 2 la concursul Voinicelul- grupa mare-ed Galan Liliana
 • Locul 2 teatru cu parintii ,,Trupa Zapacila”
 • Festivalul de colinde „Astăzi S-a născut Hristos!”, ediția a VII-a, cu participări deosebite din Harghita, Maramureș și Iași, precum și a localităților învecinate (Vicovu de Sus, Putna, Frătăuții Noi, Baineț, Cajvana)
 • Activitatea laborioasă a grupurilor folclorice Mugurașii, coordonat de către părintele-paroh Calancea Gheorghe (sc.1) Voiniceii, coordonat de d-na înv. Otilia Cuciurean și Bilcuța, coordonat de d-na înv.Negru Elena (sc.2), cu apariții la diverse  festivaluri și concursuri județene;
 • Grupul Bilcuța, prin colaborarea cu îndrăgiții interpreți Marius Zgâianu, Matilda Pascal Cojocărița și Grigore Gherman și beneficiind de aprecierea și sprijinul Primăriei, al Consiliului local și al Căminului cultural Bilca, a avut numeroase apariții tv (Antena 1, TVR Iași, Etno tv, Favorit tv, Național tv, Inedit tv, Tvh), relatări în presă și postări pe diverse site-uri;

 

 

 

Campanii de informare/educare a elevilor :
- Campania de combatere a violenței;
- Educatia pentru mediu;
- Campania de educatie rutiera;
- Descopera o lume sanatoasa.

 

Consiliul elevilor :
Consiliul Elevilor pe şcoală, sub îndrumarea consilierului educativ, s-a implicat în atragerea cât mai multor elevi în   activităţi extraşcolare creative .

 

Programul Național „Școala Altfel”-excursii,clasa I -Suceava,  cl.V-VIII Bucuresti, ecvestru Sucevita,  ecologizare, concursuri culinare, concursul ,, Te cunosc de undeva”.

 

 

 

Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii educative  în unitatea noastră de învăţământ:

 

- Sprijinirea elevilor talentati/care pot face performanta, precum si a elevilor cu nevoi speciale ;

 

-Promovarea unor programe pentru. “educarea” parintilor”,”in scopul unei participari active/conștiente la viața școlii

 

- Promovarea unor exigențe ridicate în actul managerial în cazul reticenței față de nou și schimbare ;

 

- Implicarea şcolii şi a cadrelor didactice în proiecte

 

-Obţinerea de fonduri extrabugetare prin încheierea de parteneriate cu ONG- uri în vederea  organizării şi derulării unor activităţi educative de amploare.

 

 

 

Recomandări generale

 

 • consilierii educativi sunt direct      responsabili cu activitatea educativă iar relațiile lor în școală trebuie      să fie de colaborare, dar și de coordonare și subordonare a cadrelor;

 

 • se recomandă conceperea unor astfel de proiecte și din partea altor arii curriculare;

 

 • Credem că este loc de mai bine în ceea ce      priveşte starea disciplinară a elevilor. Este clar că mediul şcolar      trebuie să fie compatibil cu idealurile unei societăţi democratice,      printre care nu se poate găsi în nici un caz indiferenţă faţă de      regulamente şi faţă de respectarea legii.
 • Credem că trebuie acordată o atenţie mai mare      educării pozitive a elevilor în ceea ce priveşte frecvenţa la ore,      păstrarea mobilierului din dotare, recuperarea pagubelor, ţinuta. Trebuie      să veghem, în mod constant, ca spaţiul şcolii să constituie un spaţiu de      manifestare a responsabilităţii, a ţinutei şi comportamentului decent, de      care sunt legate corectitudinea, onoarea, respectul reciproc şi toleranţa      faţă de opiniile diferite.
 • Este clar că multe din rezultatele muncii      educative vor deveni vizibile abia mai târziu, după intrarea tinerilor în      viaţă. Atunci vom putea spune dacă sunt sau nu oameni de caracter, dacă      respectă sau nu respectă principiile democratice.

 

 

 

14. COMITETUL DE PǍRINŢI

 

În luna septembrie 2016 a avut loc adunarea Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2016-2017. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general (ajutor în curățenie pentru intrarea la timp în noile săli de clasă, cumpărarea de flori și de materiale pentru pavoazarea claselor și a holurilor, necesitatea constituirii Asociației de Părinți cu personalitate juridică în vederea obținerii de sume de bani prin sponsorizări, donații și cotizatii impozit 2% și de a administra baza sportivă a școlii).

 

Acesta s-a întrunit și în vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ.

 

 

 

15. BIBLIOTECA

 

În anul școlar 2016-2017, elementul de noutate la constituit fuzionarea în vară a celor 2 biblioteci școlare. A urmat o muncă asiduă din partea doamnelor profesoare de limba română pentru finalizarea următoarelor activităţi:

 

- colectarea manualelor de la elevii claselor care au terminat clasa a VIII–a;

 

- repartizarea manualelor la clasele I-VIII;

 

- selecţia cărţilor propuse pentru casare şi finalizarea actelor în vederea efectuarii propriu-zise a activităţii;

 

- recondiţionarea volumelor deteriorate cu ajutorul unor elevi;

 

- introducerea tuturor titlurilor de carte într-o bază de date electronică de tip Excel;

 

- distribuirea spre lectură a volumelor disponibile, conform fișei postului.

 

Coordonator al bibliotecii care numără aproximativ 6000 volume este d-șoara Mărioara Motrescu.

 

 

 

16. RESURSE MATERIALE ŞI CHELTUIELI

 

 • După o așteptare de aproape 5 ani a fost dată în folosință noua clădire a școlii centru, aceasta fiind prin arhitectură și dotări una ultramodernă; recepția finală a lucrărilor s-a făcut pe 16 august 2016, valoarea investitiei fiind de peste 1 600 000 lei; acest proiect a fost finanțat de Banca Mondială și Guvernul României prin M.E.N.;
 • A urmat asigurarea tuturor dotărilor: glet special pentru pereți 10 000 lei, mobilier școlar 12 000 lei, panouri 5 000 lei, jaluzele 6500 lei, racord la electricitate 8 000 lei, centrala termică pe peleți de 180W 70 000 lei, mobilier cancelarie 7 500 lei, electrocasnice 1 200 lei, materiale de curățenie 5 000 lei, flori, materiale panouri, consumabile construcții 5500 lei;
 • Peretele sudic al vechii școli, transformate acum în magazie, a fost esteticizat, valoarea produselor și a manoperei ajungând la aprox. 8 000 lei;
 • Festivalul de colinde, ajuns la a 7-a ediție, a beneficiat de prezența unor grupuri de colindători din județele Suceava, Harghita, Iași și Maramureș, cheltuielile fiind suportate și de școală, 2000 lei;
 • Livada existentă la Școala centru după ce a fost defrișată și curățată, iar rădăcinile eliminate; a fost plantată cu 100 copaci fructiferi, în special meri, peri și pruni, în valoare de 1100 lei;
 • S-a continuat cu acordarea la final de an școlar, de cărți, diplome și burse de merit, celor mai merituoși elevi din comună, suma destinată ajungând la aprox. 4500 lei;
 • Achiziționare tricouri și materiale sportive, 3500 lei;
 • S-a continuat decontarea navetei către cadrele domiciliate în alte localități, suma obținută de la Consiliul local fiind de cca 14 000 lei;
 • Pentru diversificarea actului didactic și venind în sprijinul cadrelor confruntate cu un volum tot mai mare de material scris, școala a asigurat funcționarea tuturor xerox-urilor și a imprimantelor; cheltuielile sunt estimate până în prezent la circa 6 000 lei;
 • Deplasarea elevilor la școlile din Bilca a fost asigurată de microbuzul școlar, acestuia fiindu-i plătite toate elementele necesare funcționării: combustibil, cauciucuri, reparații, diverse taxe – rovignietă, ARR, ITP, RCA; valoarea cheltuielilor se ridică la peste 25 000 lei;
 • Pentru asigurarea căldurii în sălile de clasă au fost achiziţionati peleți, suma plătită depășind 25 000 lei;
 • Lucrările de igienizare de peste vară au constat în văruiri, refacerea gletului de perete, refacerea unor sobe și curățirea tuturor hornurilor, vopsiri; valoarea cheltuielilor, 3500 lei;

 

 

17. CONCLUZII

 

Sintetizând cele menţionate, putem aprecia următoarele:

 

Puncte tari

 

- A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative şi administrativ-financiare;

 

- Școala beneficiază de un climat plăcut, de comunicare între părți și în care spiritul de echipă primează;

 

- A fost închegat un colectiv stabil, de calitate și în care relațiile colegiale sunt respectate;

 

- A fost demarate investiții care au condus la îmbunătățirea climatului educațional;

 

- Relațiile cu comunitatea locală, prin instituțiile existente, sunt foarte bune;

 

- Au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor moderne;

 

- Imaginea școlii este una bună datorită diversității de activități derulate și acțiunilor grupurilor Bilcuța, Voiniceii și Mugurașii;

 

 

 

Puncte slabe

 

- Pregătirea unor elevi evidenţiată prin rezultatele la învăţătură şi frecvenţă nu este la nivelul standardelor de calitate;

 

- S-au înregistrat abateri disciplinare ale elevilor;

 

- Insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev.

 

- Unele probleme in proiectarea didactică;

 

- Întocmirea documentelor școlare, a portofoliilor a fost întârziată și incompletă;

 

 

 

Am prezentat acest raport de activitate in cadrul Consiliului profesoral in data de 07.11.2017 și va fi dat spre validare Consiliului de administrație ce se va desfășura în data de 08.11.2017.                    .

 

                                                    

 

                                                                     Director,

 

                                                   prof. NEGRU COSTICĂ IONEL